Reguleringsplan for Straumen sentrum

Ny høring av reguleringsplan for Straumen sentrum

Hovedutvalg Natur vedtok i møte 28.01.19 å legge områdeplan for Straumen sentrum ut på ny offentlig høring, jf. PBL § 12-10

Planen lå første gang på høring sommeren 2018. Ut fra innkomne uttalelser er dokumentene endret i en slik grad at det kreves en ny høringsrunde. Endringene gjelder i hovedsak hensynssoner for bevaring, forlengelse av gjestebrygge/friområde, p-plasser, helsehustomt, gatetun og grad av utnytting/ byggehøyder.

 

Plandokumenter finnes på link under. Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune via epost til postmottak@inderoy.kommune.no eller tlf. til servicetorget 74 12 42 00.

 

Frist for å komme med høringsuttalelse er satt til 22. mars 2019. Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Bestemmelser Straumen sentrum høring 2

Plankart Straumen sentrum høring 2

Planbeskrivelse Straumen sentrum høring 2

Tips en venn Skriv ut

Skjema