A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Mosvik sykeheim

Nytt omsorgsbygg i Mosvik

Det nye omsorgsbygget i Mosvik gjennomføres som en totalentreprise etter en samspillmodell.

Etter å ha gjennomført en offentlig anbudskonkurranse for prekvalifisering, er 5 totalentreprenører (tilbydere) utvalgt til å delta i en pris- og designkonkurranse.  De utvalgte tilbydere skal levere inn et tilbud til kommunen 19.03.19.

Tilbydere skal ved utarbeidelse av sine tilbud vurdere om det er formålstjenlig å benytte deler av dagens bygningsmasse i det nye bygget.

 

Etter presentasjonsrunder og evalueringer av innkomne tilbud, samt forhandlinger med alle tilbydere, velges en tilbyder til å delta i en samspillprosess med byggherren.

 

I denne fasen prioriteres god medvirkning fra prosjektets styringsgruppe, brukere, tillitsvalgt, verneombud og referanse-grupper. Samspillprosessen, som gjennomføres fra mai og fram til sommerferien, skal lede til et forprosjekt. Forprosjektet forelegges Eldres råd for gjennomsyn og uttalelse før oppstart av byggeprosjektet.

 

Under forutsetning av at prosjektet kan realiseres innenfor gitte rammer, inngås en totalentreprisekontrakt med valgt tilbyder.

Planlagt oppstart av byggeprosjektet med riverarbeid er medio august 2019. Ferdigstillelse av prosjektet er satt til medio september 2020.

 

Nytt omsorgsbygg skal inneholde 24 plasser, en økning på 4 plasser fra dagens kapasitet. De 24 plassene er delt inn i 3 avdelinger hvor hver avdeling har 8 plasser.

1 av de 3 avdelingene vil bli utformet med tanke på demensomsorg.

Hver enkel avdeling skal ha felles areal med stue, spiseplass og postkjøkken.

 

Postkjøkkenene skal utformes for deltagelse og sosialt samvær. Løsningen skal være slik at beboeren blir deltagende i kjente hverdagslige husholdningsaktiviteter, uten nødvendigvis å oppholde seg på kjøkkenet. Matlukt og aktivitet på kjøkkenet vil bidra til å definere døgnrytmen, og varsler sansene om endringer.

 

 

Demenshagen i Mosvik skal tilstrebes å bevares. Hvor mye av dagens hage som kan bevares er avhengig av prosjektets utforming. Når prosjektet er ferdigstilt skal det være uteareal som er tilrettelagt for demente i Mosvik.

 

Det er et klart mål at det nye omsorgsbygget skal fremstå som inviterende og attraktivt. Her skal besøkende føle seg velkomne og ansatte skal være stolte av et flott og velfungerende arbeidssted. Beboerne skal oppleve å ha et verdig liv her.

Fellesareal i det nye omsorgsbygget skal være tilrettelagt slik at de kan benyttes av andre med mer utadrettede funksjoner gir et bredere tilfang av brukere.

 

Omsorgsbygget i Mosvik skal ha bemanning hele døgnet. Det betyr at det er personell tilstede dag, kveld og natt.

 

Mandag 21. januar flytter alle pasienter og ansatte ved Mosvik sykeheim inn på Inderøyheimen. Dette er en midlertidig løsning i påvente av nytt omsorgsbygg i Mosvik, noe man antar vil ta 2 år.

I planleggingsarbeidet med flyttingen har man vært opptatt av å informere og inkludere beboere, pårørende og ansatte til enhver tid.  Dialogen med pårørende har opplevdes som god og vi vil takke for de bidrag pårørende har gitt oss.

Alle beboere vil få det samme gode tjenestetilbudet ved Inderøyheimen som de har hatt ved Mosvik sykeheim. Det tilstrebes at flytting ikke skal gi noen negative konsekvenser.

En av oppgavene i flyttingen er å ta vare på alle gjenstander som skal gjenbrukes i det nye omsorgsbygget i Mosvik. Det er mange gjenstander som skal gjenbrukes, derav ulike malerier og prydgjenstander som Mosvik sykehjem har fått i gave. Det er foretatt en kartlegging av alle gjenstander med beskrivelse av hvor de lagres.

For ansatte har flyttingen medført noen endringer og endrede arbeidsoppgaver. Til tross for dette, har det vært positiv stemning da man ser nødvendigheten av et nytt omsorgsbygg i Mosvik slik at man sikrer gode helsetjenester i fremtiden.

Selve flyttingen er planlagt og organisert med god hjelp av flere etater blant andre ansatte, pårørende og Flyndra.  Inderøy videregående skole er sentrale i jobben med å ivareta beboerne på selve flyttedagen. Elever og studenter vil sammen med ansatte være tilstede både ved Inderøyheimen og Mosvik sykeheim denne dagen og de vil bidra med å steke vafler, koke kaffe, lese og gjøre andre aktiviteter sammen med beboerne.

 

Sektorleder helse og omsorg

Per Arne Olsen

Skjema