A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Leger ved Inderøy legesenter

Øker fastlegekapasiteten

Innen 1. mai vil to nye fastleger være på plass ved Inderøy Legekontor.

Enhetsleder i Inderøy kommune, Bente Molde, er svært tilfreds med utvidelsen av fastlegeordningen i kommunen som altså trer i kraft i mars og april måned. 1. mars starter Kjersti Bach som fastlege og i løpet av april måned er May-Helen Håpnes også på plass.

 

Kapasitetsøkning

Molde sier at ansettelsen av flere leger betyr forbedringer både for legene og for innbyggerne.

– Kapasitetsutvidelsen av tilbudet til innbyggerne vil innebære at mange innbyggere vil få en ny fastlege. Kapasitetsøkningen betyr at vi nå vil ha 8 fastleger i Inderøy. Samtidig har kommunen besluttet å flytte over pasienter fra listene til Erik Knoph, Jostein Nordvoll og Frank A. Opdahl til de nye legene. Dette gjøres for at pasientene skal få bedre tilgang til sin fastlege ved kortere ventetid på timeavtaler. I tillegg fordeles arbeidsmengden mellom legene. Selve overføringen av pasientene er det HELFO som foretar ved tilfeldig uttrekking. Innbyggere som blir berørt vil få et brev om dette fra HELFO, sier enhetsleder.

 

Har rett til å velge fastlege

Molde er tydelig på at alle innbyggerne i Inderøy har rett og krav på fastlege. I kommunen bor det i dag i underkant av 6800 personer. Av dem har rundt 1000 fastlege i en annen kommune. Samtidig er det folk som bor i andre kommuner som har sin fastlege i Inderøy. Man kan selv finne og bytte til ønsket fastlege. Hvis den legen man vil ha ikke er ledig, kan man sette seg på venteliste.

– For å gi alle innbyggere muligheten har Inderøy kommune inngått avtaler med to nye fastleger. Det vil naturlig nok også få betydning for tjenestekvaliteten. Som kjent har fastlegene fått overført flere oppgaver fra spesialisttjenesten. Det har ført til et fastlegene har fått økt sine arbeidsoppgaver betydelig. Færre pasienter på hver enkelt fastlege betyr at de vil få noe bedre tid til å ta seg av nevnte oppgaver, sier hun.

 

Kommuneinitiativ

Enhetslederen poengterer at de to nytilsatte legene ikke skal gå inn i hele stillinger som fastleger.

– De skal også dekke andre oppgaver. De to skal også være legetilsyn på institusjonene i kommune, altså på Inderøyheimen og det planlagte helsehuset, nikker hun og forteller at kommuneadministrasjonen allerede har orientert Eldres Råd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Inderøy om planene.

– Tilbakemeldingene har vært positive, konstaterer hun.

Molde understreker at det er kommunen som har tatt initiativ til å flytte pasienter fra listene til de tre og over til de nye legene.

– Dette er det kommunen som står bak, og ingen andre. Det er viktig å få fram. Vi mener det er best at vi skjærer ned på listene for å utjevne antallet pasienter. Det er altså ikke fastlegene som står bak dette, men kommunen, slår hun fast.

 

God legedekning

Enhetslederen sier at Inderøy nå vil få god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn i mange andre kommuner.

– Vi har lyktes med å rekruttere flere fastleger enn befolkningsveksten tilsier, sier hun.

Hos helsenorge.no kan en lese at folk har anledning til å bytte fastlege to ganger per kalenderår. «I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor. Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.»

 

Stig Leinan
stig.leinan@inderoyningen.no

 

Inderøyningen, 14.02.2020:Øker legekapasiteten.jpg

Skjema