Mosvik skole

Ombygging av Mosvik skole

Åpen anbudskonkurranse er utlyst - anbudsfrist fredag 9.mars kl. 12.00

Illustrasjonsbilde av ny skole i Mosvik. Bildet viser ny fasade mot øst. Inderøy kommunestyre har i desember 2011 vedtatt forprosjekt for Mosvik skole – tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Kommunestyret har vedtatt en total kostnadsramme for prosjektet på 21,5 mill. kr. inkl. mva. og med ferdigstillelse 1.juni 2013.

Vi ber nå om konsulentbistand til detaljplanlegging av bygget, utarbeidelse av anbudsgrunnlag samt byggeledelse i gjennomføringsfasen.

Konkurransen om konsulentbistand er nå lagt ut det offentlige nettstedet for anskaffelser www.doffin.no 

Frist for å komme med tilbud er satt til 9.mars 2012 kl.12.00. Etter at arkitekt/konsulent er valgt vil detaljplanlegging foregå i april/mai 2012. Vi planlegger å inngå kontrakt med entreprenør før sommerferien, slik at oppstart med bygging kan skje fra august/september 2012.

Skjema