A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Områdeplan for Straumen sentrum er vedtatt

Kommunestyret i Inderøy vedtok i møte 27.05.19, sak 23/19, områdereguleringsplan for Straumen sentrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak i Kommunestyret - 27.05.2019

Områdeplan for Straumen sentrum med Plan-ID 2017001 vedtas etter plan- og bygningslovens § 12-12 med plandokumenter slik de er vedlagt saken her.

Det innebære følgende endringer i bestemmelsene etter andregangsbehandling:

4.5 Parkeringsplass P12

P12 skal benyttes som parkeringsplass for BOP6.

5.3 Friområder o_GF8 og o_GF9 (strandsone Einhaugen og Sandvågen)

Områdene kan benyttes til båtopptrekk på tilrettelagte steder og for anlegg til båtopptrekk for eksisterende og regulert naustbebyggelse. Områdene kan også benyttes til korttidsparkering for eiere av naust og andre rettighetshavere.

I området o_GF9 kan det tilrettelegges offentlig tilgjengelig gjestebrygge på inntil 36 m basert på flyteelementer. Konstruksjonen skal være av en type som ikke er til skade for fuglelivet. Utfylling i sjø tillates ikke.

Det henstilles til administrasjonen at det utarbeides skiltplan i Straumen i løpet av 2019.

 

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 3 uker.

 

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelle krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller på epost til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Planbestemmelser Straumen sentrum PDF document ODT document

Plankart

Planbeskrivelse Straumen sentrum PDF document ODT document

Tips en venn Skriv ut

Skjema