A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Oppstart av arbeid med Kommuneplanen 2021-2033 og høring av planprogram

Inderøy kommune går nå i gang med rullering av Kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. Kommunedelplan Straumen planlegges sammenføyd med arealdelen. Forslag til planprogram, en plan for hvordan vi skal jobbe med rulleringen, legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Dette i tråd med PBL §§ 11-12 og 11-13.

Formålet med arbeidet er å legge til rette for utviklingen av Inderøy kommune. Gjennom planprosessene skal det utformes samfunnsmål og strategier som skal være retningsgivende for kommunal innsats på ulike områder framover, og som samtidig skal legge til rette for framtidsretta og bærekraftig arealbruk. Viktige tema er klima, folkehelse og miljø. Nærmere informasjon om tema og planprosessen kan du lese om i forslag til planprogram her.

Saken ble behandlet i Formannskapet den 20.3.2020, sak 22/20. Saksfremlegg finner du her.

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/Kristin B. Denstadli på e-post kriden1@inderoy.kommune.no , eller tlf. 989 08 976.

Frist for å komme med innspill er satt til 31.7.2020.

Innspill/uttalelse til planprogram sendes skriftlig på epost til postmottak@inderoy.kommune.no eller per brev til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy.

Skjema