Oppstart av planarbeid, Nessjordet B-3

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område B-3, Nessjordet. Planområdet er på 7,6 daa. Planavgrensning er vist på kartutsnittet.

 

Oppstart planarbeid, Nessjordet B3

 

Innenfor planområdet skal det legges til rette for ca. 40 boenheter fordelt på to boligblokker og to rekkehusprosjekt. I tillegg vil området inneholde felles uteareal/lekeplass.

 

Detaljreguleringsplanen forholder seg til allerede godkjent områdereguleringsplan når det gjelder formål, utnyttingsgrad , byggelinjer m.m.

 

Utbygger er Letnes Eiendomsutvikling AS.

 

Lyngstad Arkitetker AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Eventuelle innspill til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS

firmapost@lyngstad-arkitekter.no / telefon 741 34 400 innen 25.05.2018.

Skjema