A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Opptak og frister

Her kan du søke barnehageplass, søke om endring i oppholdstid og si opp plassen.

Søknadsportalen for barnehage og SFO

Hovedopptak

I hovedopptaket fordeler vi plasser som blir ledige til nytt barnehageår.

 

Opptak 2022

 

Lyngstad barnehage og Utøy barnehage

De som har plass i Lyngstad barnehage eller Utøy barnehage blir automatisk flyttet over til barnehage i oppvekstsenter vest.

Markvoll familiebarnehage

Fra og med 01.08.22 avvikles Markvoll familiebarnehage. De som har plass her blir automatisk overflyttet til Sandvollan barnehage.

 

Ønsker man å bli med på flyttingen trenger man ikke å foreta seg noe. Ønsker man å bytte til en annen barnehage må man søke om overflytting. Les mer om overflytting her.

 

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

 

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass. 
 

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet. Dette må også dokumenteres skriftlig pr post eller levert i Svervicetorget. Man må ikke skrive inn slik sensitiv i søknadskjema. 
 

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt i. Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den de har søkt i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.
 

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket i løpet av mars. Det er 10 dagers svarfrist.

Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. Dette er fordi veldig mange av de som er med i hovedopptaket har lovfestet rett til barnehageplass.

Etter første opptaksrunde kan det bli ledige plasser på grunn av at noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. ​Disse plassene tilbys søkere på ventelisten i neste opptaksrunde.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august eller den måneden barnet har rett på oppstart.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud.
 

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt til søkere på ventelisten. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn med rett til i hovedopptaket har fått tilbud, eller barn som er yngre og som ønsker å søke på annet tidspunkt.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak. 

 

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.
 

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Inderøy kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren.Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klageutvalg.

Ta gjerne kontakt med oppvekstkontoret hvis du har spørsmål.

 

Mangler du norsk fødselsnummer eller DUF-nummer?

Skal du søke barnehageplass, men har ikke norsk fødselsnummer eller DUF-nummer? Ta kontakt med Margrete Neergård Jensen 92212412, for hjelp. 

 

Rett på redusert foreldrebetling?

Det skal maks betales 6 % av husholdningens inntekt for barnehageplass. Les mer om redusert foreldre betaling her

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Margrete Neergård Jensen 92212412

 

 

Tips en venn  Skriv ut