A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Skole

Oppvekststruktur - endelig vedtak

Kommunestyret i Inderøy gjorde fredag 22.03.19, følgende vedtak i sak om fremtidig oppvekststruktur i Inderøy kommune:

 

Vedtak i Kommunestyret - 22.03.2019

·         Mosvik barnehage opprettholdes

·         Barnehagene i henholdsvis Utøy og Lyngstad krets legges ned

·         Det etableres en felles barnehage vest for Straumen, beskrevet som alternativ B3A i høringsdokumentet og dette saksframlegget.

·         Skolene i henholdsvis Utøy, Lyngstad og Mosvik krets legges ned. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av bygging av nytt felles oppvekstsenter Vest, beskrevet som alternativ S1 i høringsdokumentet og dette saksframlegget. Det legges i tillegg til grunn at deler av bygningsmassen i dagens Mosvik skole skal være en del av oppvekstsenter vest og blant annet brukes til Svømmeundervisning og kroppsøving. Nærområdet rundt skal forøvrig brukes slik at det nyttes rasjonelt som en del av nybygd oppvekstsenter.

·         Rådmannen bes om å legge fram en politisk sak som viser framdriftsplan og investeringsbehov, samt eventuelle endringer av budsjett for 2019, samt inneværende økonomiplan. 

·         Rådmannen bes om å legge fram en sak medio 2019 som vurderer aktuelle lokaliseringsalternativer for et nytt felles oppvekstsenter vest for Straumen bestående av både skole og barnehage. 

·         Ved planlegging av omstillings- og investeringsprosessen, tas det utgangspunkt i at ny oppvekststruktur er gjeldende fra og med skole-/barnehageår 2021/2022.

·         Rådmannen bes om å legge fram en egen sak om forskrift for nye skolekretsgrenser medio 2019. 

·         Rådmannen bes om å gjennomføre omorganiseringen innen oppvekst- og kultursektoren, med utgangspunkt i skissen framlagt i høringsdokumentet. 

·         Rådmannen bes om å sette i gang en prosess knyttet til avhending av tomme skole- og barnehagebygg i de nevnte kretsene. I denne sammenheng skal dialog med de involverte grendene vektlegges. Avhending skjer under forutsetning av at eiendommene ikke brukes til privat skoledrift.

·         Rådmannen bes om å legge til rette for gode medvirkningsprosesser, både ovenfor ansatte, foresatte og grender.

·         Inderøy kommune innfører fritt skolevalg som prinsipp i hele kommunen. Søknad om skoleplass ved annen skole enn nærskolen skal behandles av rådmannen fortløpende. Skolebytte skjer til vanlig ved oppstart av nytt skoleår eller kalenderår. Så fremt det er ledig kapasitet i ønsket skole skal søknaden innvilges. Ekstra ressurser som er tildelt en elev eller elevens gruppe kan følge eleven ved bytte av skole. Barna skal gis anledning til å uttale seg før søknad om skolebytte fremmes. Når barna er over 12 år, skal det legges stor vekt på hva barna mener. § 2-15 i Opplæringsloven slår fast rett til offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikke kreve at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Kostnader ved skoleskyss utover skyssutgifter til nærskolen skal til vanlig dekkes av foreldrene. Fylkeskommunens angivelse av akseptabel reise/ventetid for elever som går på annen skole enn nærskolen kommer ikke til anvendelse for elever som går på annen skole enn nærskolen. Fra skoleåret 2019/2020.

·         Ingen ansatte i berørte tjenester blir oppsagt som følge av omstillingsprosessen i oppvekststruktursaken.

·         Det psykososiale teamet med helsesykepleier og miljøterapeut skal styrkes.

 

 

Dersom man ønsker å lese hele saksframlegget eller protokollen, kan man gå inn på kommunens hjemmeside under innsyn.
Opptaket av møtet finner du her.

Skjema