error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Pågående prosjekter veg, vann og avløp

Vegarbeid i Åsbygdvegen fv. 6920

Trøndelag fylkeskommune utbedrer i disse dager Åsbygdvegen.

Arbeidene utføres av Veidekke AS. 22 stikkrenner skal skiftes ut og vegen skal gruses opp.

Arbeidet vil pågå på hverdager mellom kl. 0700 og 1700 fram til 12. november.

Da vil det skiftes en og en stikkrenne ad gangen og vegen kan da bli steng inntil 2 timer av gangen før flytting til neste sted. Trafikk slippes forbi ved flytting av arbeidssted.
Vegen vil bli stengt ca. fra kl. 0830 til ca. 1030 og ca. fra kl. 1130 til ca. 1330 i perioden 25/10 til og med 12/11 2021.

Ved utrykningskjøretøy finnes det muligheter for å legge igjen veg, og slippe forbi.

Entreprenøren vil sørge for å ha vegen åpen når skolebuss passerer.

Det vil ikke være mulighet for omkjøring.

Arbeidene begynner fra Stabergkleiva og de jobber seg sørover mot Sliper.

Vegarbeid fv. 6920.png

Oppgradering av Kvamshaugan

Vegen har fått oppgradert drenering og et nytt bærelag. Vegen ble asfaltert i uke 43.

Vegåpning Kvamshaugan

Gledelig mange hadde møtt opp til vegåpning i finværet mandag 8 november, der ordfører Ida klippet snora, og Maurtua stilte med bålkaffe og trivsel. Oppgraderinga av Kvamshaugan vil øke trafikksikkerheten og framkommeligheten for sykkelturister, besøkende og oppsittere til vegen. Kommunen la asfalt på den tidligere grusvegen Kvamshaugan på Utøya i forrige uke. Arbeidet ble utført som et samarbeid mellom kommunen og Farbu & Gausen gjennom rammeavtale. Lokalkunnskap og erfaringene til kommunens driftspersonell har kommet godt med.

Det gjenstår fortsatt litt rydding av grøfter, grusing av skuldre og oppsetting av fartsgrenseskilt før oppgraderingsarbeidene av kommunevegen er helt ferdig.

 

Kommunepolitikerne, og spesielt ordføreren har jobba hardt for å få forlenga fylkeskommunens gang- og sykkelveg som opprinnelig var planlagt bare mellom Kvistadbakken og Tømte. Kvamshaugan er den strekninga som gjør at gående og syklende vil få et tilbud som er adskilt fra fv. 755 helt fra Utøy skole og det nye Oppvekstsenteret inn til Straumen sentrum når fylkeskommunen har bygd ferdig ny gang- og sykkelveg mellom Kvistadbakken og Kvamshaugan. Fylkeskommunen lyser ut anbudet på ny gang- og sykkelveg i første halvdel av november. Den skal etter planen være ferdig våren 2023.

 

KvamshauganOppgradering.PNG

Ny gang- og sykkelveg og nytt avløpsanlegg langs fv. 755 (Utøyvegen) mellom Kvistadbakken og Kvamshaugan

Arbeidene med gang- og sykkelveg og avløpsanlegg samordnes mellom kommunen og fylkeskommunen.

Anbud for gang- og sykkelvegen og avløpsanlegget vil lyses i november 2021. Anleggsstart blir på nyåret 2022. Ferdigstilling er planlagt høsten 2023.

I forbindelse med bygging av gang- og sykkelvegen med fylkeskommunen som byggherre og vegeier, vil Inderøy kommune rehabilitere, og på enkelte strekninger bygge nytt, avløpsanlegg. Dette gir mulighet for å sanere spredt avløp på strekningen. De som mangler kommunalt drikkevann på strekningen vil få mulighet til å kople seg på kommunens vannledning. Det vil bli utført arkeologiske utgravinger/undersøkelser i uke 43 i år. Kommunen og fylkeskommunen samarbeider også om å skifte ut avløpsledninger fra fv. 755 og ned til Straumen kloakkrenseanlegg. Dårlige ledninger og kummer langs Hamnavegen skiftes også ut.

 

KvistadbakkanKvamshauganGSveg.PNG

Sammen med asfaltering av Kvamshaugan vil vi får en vesentlig forbedring av trafikksikkerheten. Gående og syklende slipper å dele veg med bilistene langs fv.755.

Oppgradering av Køppenvegen

Arbeider med drenering og asfaltering av Køppenvegen på strekningen som ikke har asfalt i dag starter i november 2021 om været tillater det.

KøppenvegenAsfaltering.PNG

Fortau langs Årfallvegen

Eksisterende fortau fra fv. 761 vil bygges bredere og fortauet forlenges fram til barnehagen.

Vi håper å få fortauet asfaltert i år, men kommer vinteren før grunnarbeidene er ferdige, må dekkelegging utsettes til våren 2022.

ÅrfallvegenFortau.PNG

Gatelys Leiringen, Elvevegen og Årfallvegen

Det er satt opp nye gatelys i Leiringen og Elvevegen og starten av Årfallvegen. Gatelys videre i Årfallvegen settes opp samtidig med bygging av nytt fortau.

Det vil utføres oppussingsarbeider når de øvrige arbeidene er ferdigstilt.

LeiringenGatelys.PNG

Veg- og ledningsarbeider i Nergata, Jostubakken, Øvergata og Meieribakken.

Arbeidene samordnes med nytt helsebygg og utføres av Skanska som totalentreprenør, se mer her. Vegene får et midlertidig dekke i vinter, og blir asfaltert igjen våren 2022.

HelsebyggVegLedning.PNG

Framverran grunnvannsanlegg

Gammelt pumpehus ble revet og erstattet med nytt bygg i uke 42 i år. Arbeidene innvendig ferdigstilles i løpet av november 2021.

Røflo vannbehandlingsanlegg - oppgradering

Utskifting av styringssystem ble gjennomført i september i år. Det pågår fortsatt optimalisering av anlegget for å sikre vannkvalitet og kapasitet på anlegget.

Røra næringspark – Lensmyra  

Etappe 1 av den nye næringsparken er under etablering. I den forbindelse bygges ny infrastruktur i form av veger, vannledninger og avløpsledninger. Anleggene ferdigstilles våren 2022.

Utskifting av vannledninger

Programmet med å skifte ut ledninger med mange lekkasjer videreføres. I 2022 skal det skiftes ledninger ved Hustadlandet og mellom Øynheim og Lussitorget.

Oppgradering avløpsrenseanlegg

Straumen kloakkrenseanlegg og Røra kloakkrenseanlegg vil bli oppgradert i løpet av 2023-2024. Planleggingsarbeider gjøres i 2022. For Røra kloakkrenseanlegg gjøres arbeidene i samarbeid med COOP Røra fabrikker.

Oppgradering veg-, vann- og avløpsanlegg i boligfelt

Veg-, vann- og avløpsanlegg i noen av boligfeltene i kommunen er meget dårlig. Anleggene fungerer ikke som forutsatt. Spesielt gjelder dette der takvann/overflatevann går i samme ledning som kloakk, noe som fører til overbelastning på kloakkpumpestasjoner og kloakkrenseanlegg, samt at lekkasjer og overløp gir uønsket forurensing. Ødelagte vannledninger gir usikkerhet i vannforsyningen. Noen av vegene er i svært dårlig forfatning. I de nærmeste årene står disse boligfeltene for tur for oppgradering av veg-, vann- og avløpsanlegg:

  • Sundsnesset i 2022
  • Vangslivegen
  • Gangstadhaugen
  • Trøahaugen

Skjema