A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kjerknesvågen

ARBEID MED REGULERINGSENDRING: VARSEL OM OPPSTART

Melding om igangsettelse av arbeid med reguleringsendring

Omfatter tomtene 11 og 12

Eiendommene disponeres av GAFA AS, c/o Farbu & Gausen AS, Kjerknesvågen

Meltingen

Reguleringsplan for fv.193 Verrabotn-Meltingen til offentlig ettersyn ( Prestvågelva)

Statens vegvesen har, i samarbeid med Inderøy kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 193 Verrabotn-Meltingen (parsell Prestvågelva). (21.03.2017)

Kart Svarva Østre

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Svarva Østre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr/bnr 143/1 i Inderøy kommune. Planen skal legge til rette for etablering av 15 utleiehytter samt et servicehus og flytebrygge. Det totale arealet er på ca 22daa. Arealet er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel og det settes ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til onsdag 15.02.2017.

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A,

7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

 

Bergsli

Mindre endring reguleringsplan Bergsli boligområde

 

Forslag til mindre endring av reguleringsplan legges med dette ut på offentlig høring, jf. Plan- og bygningslovens § 12-14:

Vikan hyttefelt , vedtatt

Reguleringsplan for Vikan hyttefelt II i Inderøy kommune.

Inderøy kommunestyret vedtok i møte den 12.12.2016 reguleringsplanen for VIkan, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.