error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kjerknesvågen

ARBEID MED REGULERINGSENDRING: VARSEL OM OPPSTART

Melding om igangsettelse av arbeid med reguleringsendring

Omfatter tomtene 11 og 12

Eiendommene disponeres av GAFA AS, c/o Farbu & Gausen AS, Kjerknesvågen

Meltingen

Reguleringsplan for fv.193 Verrabotn-Meltingen til offentlig ettersyn ( Prestvågelva)

Statens vegvesen har, i samarbeid med Inderøy kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 193 Verrabotn-Meltingen (parsell Prestvågelva). (21.03.2017)

Kart Svarva Østre

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Svarva Østre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen gnr/bnr 143/1 i Inderøy kommune. Planen skal legge til rette for etablering av 15 utleiehytter samt et servicehus og flytebrygge. Det totale arealet er på ca 22daa. Arealet er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel og det settes ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til onsdag 15.02.2017.

De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A,

7047, Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

 

Bergsli

Mindre endring reguleringsplan Bergsli boligområde

 

Forslag til mindre endring av reguleringsplan legges med dette ut på offentlig høring, jf. Plan- og bygningslovens § 12-14:

Vikan hyttefelt , vedtatt

Reguleringsplan for Vikan hyttefelt II i Inderøy kommune.

Inderøy kommunestyret vedtok i møte den 12.12.2016 reguleringsplanen for VIkan, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

Fosenvegen 2

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Nord-Trønderlag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.