A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Arealplaner - generelle opplysninger

Alle som har planer om ulike tiltak må forholde seg til gjeldende kommunale planer. Arealplanene styrer hva som tillates i forbindelse med bygg, anlegg og bruk av arealer i en kommune, og har virkning overfor den enkelte grunneier.

Kommuneplanens arealdelReguleringsplaner

Private planforslag

Grunneiere rettighetshavere og andre interesserte kan fremme forslag om privat regulerings- eller bebyggelsesplan f.eks i utbyggingssaker.

Dispensasjon fra gjeldende planer

Ved bygge- og fradelingssaker som ligger utenfor rammene av vedtatte arealplaner, kan det søkes om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19.