Private planforslag

Grunneiere rettighetshavere og andre interesserte kan fremme forslag om privat regulerings- eller bebyggelsesplan f.eks i utbyggingssaker.

Forslag legges fram for Hovedutvalg Natur som vurderer om kommunen ønsker å fremme planforslaget. Fremmes forslaget legges det ut til offentlig ettersyn og underlegges ordinær planbehandling videre.

Ved eventuelt avslag kan søker kreve at forslaget legges fram for kommunestyret.

Plan- og bygningslovens krav om kunngjøring og varsling av naboer i forbindelse med oppstart av planarbeidet gjelder tilsvarende for private forslag som for offentlige.

Før det igangsettes arbeid med private planforslag bør reguleringsspørsmålet legges fram for kommunen.

Følgende gebyrgrunnlag gjelder for behandling av private planforslag.

 

Skjema