A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Mosvik sykeheim

Prosjekt omsorgsbygg i Mosvik

Samspillsmodell

Omsorgsbygget i Mosvik skal gjennomføres som en totalentreprise etter en samspillmodell.

Valgt tilbyder skal da i perioden mai og fram til sommerferien inngå et samarbeid med byggherren og hans organisasjon på utvikling av et forprosjekt. Grunnlaget for dette arbeidet er hans forslag til utforming av bygget og planløsninger innlevert i sitt tilbud 19.03.19.

 

Samspillmodellen er en samarbeidsform som kjennetegnes ved tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. Denne modellen gjennomføres under felles målsettinger og felles økonomisk budsjettmål.

Med grunnlag i et godkjent forprosjekt inngås en totalentreprisekontrakt med totalentreprenøren.

 

Samspillprosessen hviler på grunntanken om at tidlig involvering av de sentrale aktørene i utviklingsfasen i prosjektet gir større muligheter for besparelser, verdiskapning og optimalisering av prosjektet.

 

Gjenbruk av dagens bygningsmasse- eller et helt nytt omsorgsbygg?

Den tilgjengelige tomta benyttes i dag til sykehjem.

I utgangspunktet tilrådes riving av hele eksisterende bygningsmasse og våre fagrådgivere ser en rekke funksjonelle utfordringer ved å beholde deler av denne bygningsmassen. Spesielt nevnes utfordringer vedrørende arealeffektivitet, energibruk, etasjehøyder og muligheter for etablering av gode føringsveier for plasskrevende tekniske installasjoner.

 

Det er allikevel gitt føringer i pågående pris og designkonkurranse at tilbydere skal vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å inkludere deler av dagens bygningsmasse i sine løsningsforslag.

 

Kartlegging av gjenstander og utstyr i Mosvik sykehjem.

Alle gjenstander og utstyr som skal gjenbrukes er nå registrert. Mosvik har over flere år mottatt mange gaver fra pårørende, beboere og andre. Det meste av dette skal tas i bruk når det nye omsorgsbygget står ferdig.

Noen av møblene, utsmykninger og private gjenstander skal brukes i Inderøyheimen i byggeperioden og vil bli med flyttelasset til Mosvik, høsten 2020.

Resterende gjenstander vil bli lagret på en trygg måte til de skal tas i bruk.

Det er fremdeles en del opprydning som skal gjøres og dette er planlagt gjennomført i løpet av våren.

Skjema