A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Prosjektpresentasjon

Her er prosjektpresentasjonen som ligger ute på utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Her ligger en oversikt over vårt prosjekt og de andre prosjektene som gjennomføres samtidig fra andre kommuner.

Tidlig intervensjon forankret i evidensbasert tiltak i en lærende organisasjon


 

Prosjektleder: Stig Ove Skjelstad (Inderøy kommune)
Prosjektportefølje: Veiledet utlysing 2008
Statlig støtte: 600 000 kroner

Deltakere:
Sakshaug skole(1-7)
Sakshaug barnehage (4- og 5-åringer)

Kompetansemiljø:
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Erik Irgens og Steinar Nebb


Prosjektet beskriver seg selv:
Sakshaug skole, 1.-7. årstrinn, skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Sakshaug barnehage, 1–6 år. Prosjektets visjon er at alle elever skal få oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse. Gjennom tidlig intervensjon skal behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker minimeres.

Det skal utvikles et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig progresjon i lesing blir identifi sert. Tidlig innsikt skal føre til tidlig tiltak. Det er viktig at elever som har normale forutsetninger, raskt blir funksjonelle lesere. Innen tre år skal alle elever være over kritisk grense på nasjonale prøver i lesing, med unntak av elever med store tilretteleggingsbehov og egen IOP.

Gjennom prosjektarbeidet skal det utvikles en evidensbasert pedagogisk praksis der kunnskap fra forskning om hva slags leseopplæring som fungerer, skal kobles med pedagogenes realkompetanse. Kunnskapsdeling og refl eksjon skal stå i fokus i det pedagogiske arbeidet.

Læringsmiljøene i både barnehagen og skolen skal preges av trygghet, mestring og gode relasjoner. Foreldrene skal involveres i leseopplæringen på en forpliktende måte. Gjennom veiledning skal foreldrene dyktiggjøres slik at de på en trygg måte skal kunne delta i det leseforberedende og lesestimulerende arbeidet i barnehagen samt i skolens leseopplæring.
Prosjektet skal synliggjøre og poengtere viktigheten av foreldreengasjement.

Det skal utarbeides en modell for systematisk samarbeid om tidlig intervensjon og leseopplæring mellom barnehage og skole. Pedagogene i skole og barnehage skal få gode kunnskaper om hverandres pedagogiske arbeid. Skolestarterne skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing.

Skjema