A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2020 er kr 3135 pr. måned. Fra 1. august 2020 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 566 100 kroner.

 

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer fra august 2019

Fra 1. august 2016 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.
Fra 1. august 2020 er denne inntektsgrensen kr 566.100,-.

 

Kommunen har ansvaret

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, endringene i forskriften omfatter både kommunale og private barnehager. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet/barna.

 

Regelverk

Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

 

Beregning av inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av «Lønn og tilsvarende ytelser» sammen med «Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv.» på skattemeldinga.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrert partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrert partner eller samboer.

 

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Skattemelding for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemelding vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- og kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker. Dersom du ikke kan legge fram skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

 

Søknadsfrist og vedtak

For å få vedtak gjeldende fra 01.08, må det søkes innen 01.07.  Resten av året er søknadsfristen den 20. i hver måned. Et eventuelt vedtak blir fattet fra den 1. i påfølgende måned.

Vedtakene blir sendt søkere, med kopi til styrer i barnehagen.

Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er nyeste skattemelding.  Dersom det ikke kan legges fram skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt.  Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig.

Vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Betaling for kost

Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til eventuell reduksjon i foreldrebetalingen.

 

Søskenmoderasjon

Foreldre med barn i barnehage har rett på søskenmoderasjon, 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og 50 prosent for 3. eller flere barn. Du slipper å søke om søskenmoderasjon, det gis automatisk.

 

Klageadgang

Foresatte har rett til å klage på vedtaket.

 

Samme søknadsskjema benyttes til både reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Fra 01.08.20 omfatter også ordningen SFO for 1. og 2. klassinger, samme skjema kan benyttes om man har barn i både barnehage og SFO. Les mer her

 

Skjema: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

 

Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets side

 

Ved spørsmål – ta kontakt med Margrete Neergård Jensen

margrete.neergard.jensen@inderoy.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut