error_outline
08. juli kl. 15:16

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Planavgrensning gråkart

Oppstart av arbeid med detaljplan med Plan-ID 2022-002

Reguleringsplan for vegnett Røra næringspark

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for deler Røra Næringspark i Inderøy kommune. 

I forbindelse med utbygging blir det behov for å opparbeide kommunale kjøreveger med tilstrekkelig bredde og gang-/sykkelveg fra fylkesveg og inn til nye næringstomter. For å sikre forutsigbarhet, både for berørte grunneiere og Røra næringspark, er det ønskelig å gjennomføre en reguleringsprosess, slik at vegbredde og traseer blir fastsatt gjennom en vedtatt detaljreguleringsplan. Intensjonen med planforslaget er å regulere traseene i samsvar med kommunedelplan for Røra. Det varsles oppstart for et noe større areal slik at det er mulig å justere vedtatte traseer dersom det er ønskelig. 

Siden planforslaget i store trekk vil samsvare med overordna plan, vurderes planarbeidet ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. plan- og bygningsloven § 4-2. Enkel beskrivelse av konsekvensene vil likevel inngå som en del av planbeskrivelsen.

Planarbeidet utføres av Norconsult AS på vegne av Røra Næringspark AS.

For innspill til, eller opplysninger om, planarbeidet kan Pål S Gauteplass kontaktes på tlf. 414 20 240 eller e-post pal.gauteplass@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 19. august 2022.

Skjema