A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Offentlig ettersyn budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 inklusive gebyr- og betalingssatser m.m. er lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 23.11.16.

 

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplandokumentet 2017 – 2020 finnes på kommunens hjemmeside, og ved kommunens servicetorg.


Høringsfrist er 8. desember 2016:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

Skarnsundbrua

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

 

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 for Inderøy kommune foreligger pr 3. november. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 12. desember.

Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt forutsetninger for prioriteringer ikke er endret. 

Vedlagt budsjettet følger forslag til gebyr- og betalingssatser, forslag til tilskudd innen kulturområdet samt enhetenes virksomhetsplaner for 2017.

Alle dokumentene som danner grunnlaget for forslaget til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 finner du her

Rådmannens budsjettforslag uten vedlegg finnes også i web-versjon.

 

Årsregnskap og årsberetning 2014

Behandles av kommunestyret 26. mai 2015

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Vedtatt av kommunestyret 11.12.2013

Årsregnskap og årsrapport 2013

Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014