A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologsik mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og utviklet.

Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer og består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel.

Tilskudd til førstegangstynning

Formålet er å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen, og i tillegg beholde kompetansen som er bygd opp på dette området de siste årene. Ordningen ble etablert 2009 med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen i skogbruket med stor usikkerhet i forhold til aktivitet. Ordningen er videreført for 2010.

Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.

30% av gammelskogen står i bratt terreng. Bare i det bratte terrenget er årlig avvirkingskvamntum anslått til 80.000 kbm. For å kunne øke avvirkingen i fylket, er det nødvendig å prioritere tiltak som stimulerer til økt aktivitet i terreng som betinger bruk av taubane/slepebane, og vurdere ulike transportløsninger for skogområder som i dag står langt fra veg.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommuneskogen på Røra

Floåsen og Åsen er mye brukt til friluftsliv og rekreasjon og denne bruken ser bare ut til å øke. Familier, trimere, bærplukkere, jegere og andre bruker nettet av stier i området. Skoleklasser bruker skolehytta på Floåsen til overnatting og området omkring til aktiviteter. I uthuset/annekset møtes pensjonister og andre jevnlig året rundt. Skogen i området varierer i alder, utvikling og produksjonsevne, og gir et positivt inntrykk på brukerne.