A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene gjennom tvungen avsetning av midler til skogfond. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer og består av midler som skogeier plikter å sette av ved salg av tømmer, ved og biobrensel. Det skal settes av mellom 4 % og 40 % av brutto tømmeromsetning.

 

For å ha tilstrekkelig skogfond til investeringer i planting og ungskogpleie anbefales at skogeier setter av 15-20 % av brutto tømmeromsetning. Gjelder planlagte investeringer ny veg, bør skogeier sette av maksimalsatsen på 40 %.

Søknad om utbetaling fra skogfond gjøres på fastsatt skjema «LDIR-909 B - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur». Dersom du velger å benytte skjemaet som papirsøknad, skal søknaden sendes til kommunen hvor skogen ligger.

Vi anbefaler imidlertid at dere registrerer søknaden elektronisk. Gå inn på Landbruksdirektoratets hjemmeside, www.landbruksdirektoratet.no og velg «Se din skogfondskonto» i menyen med elektroniske tjenester.

80 % av skogfond som benyttes til investeringer er skattefritt beløp. Skogfondet forvaltes etter Forskrift om skogfond o.a. av 03.07.2006 nr. 881.

Skjema