A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skogsveger

Det kan bare gis tilskudd til skogsveger som er godkjent etter «Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål». Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold. Tiltak påbegynt før behandling av tilskuddssøknad, vil ikke oppnå høyere prioritert.

Teknisk byggeplan skal utarbeides og godkjennes av kommunen før anleggsstart og vedlegges første regnskapssammendrag. Det kan gis tilskudd til utarbeidelse av byggeplan selv om skogsvegen ikke blir bygd. Byggeplanen skal utarbeides på grunnlag av pkt. oppgitt i søknadsskjema SLF-903.

 

Byggearbeidet skal konkurranseutsettes. I de tilfeller der byggherre ønsker å sette bort arbeidet på regning eller ønsker å utføre arbeidet selv, vil dette bli vurdert særskilt ved eventuell tilleggs-bevilgning. Minste tillatte indre diameter på stikkrenner er 400 mm. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det tillates indre diameter ned til 150 mm.

 

Minimum anleggskostnad er kr 40 000. Det kan allikevel gis tilskudd til velteplasser/snuplasser med lavere anleggskostnad. Frist for gjennomføring av tiltaket er maksimalt 3 år, (jfr. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 3). For å stimulere til rask gjennomføring av bygging gis 5 % ekstra tilskudd til de vegene som blir ferdiggodkjent innen 2 år fra tilsagn blir gitt. Dvs. at en ved rask bygging kan oppnå topp tilskuddssats på 65%. Ved begrensede midler vil bilveger bli prioritert foran traktorveger

 

For veg klasse 7 stilles det ikke krav om konkurranseutsetting. En enkel byggeplan skal utarbeides på grunnlag av pkt. oppgitt i søknadsskjema SLF-903.

 

Tilskuddssatser for vegbygging for 2018

Bilveger (v.kl. 1-5)           65 %      Opprusting og nybygging av bilveg og utbedring av bruer

                                           50 %      Andre tiltak (snuplass, punktutbedring etc.)

Traktorveg (v.kl. 7)          50 % 

 

 

Retningslinjer veg og drift 2020

Kontrollplan for Inderøy

 

 

 

 

Skjema