error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

SLT - Inderøy kommune

SLT-modellen er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende RÅD for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

Barn og unge som målgruppe

SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-modellen ble introdusert i Norge av KRÅD tidlig på 1990-tallet, basert på den danske SSP-modellen. SLT ble vitenskapelig evaluert første gang i 1995 (NIBR), senest av Myrer, Strype, Egge og Gundhus (Politihøgskolen 2008) og er i tillegg grundig utprøvd av rundt 200 norske kommuner.

Det er vel kjent at kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Et effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig avkastning i form av sunnere, tryggere og mer levende lokalsamfunn. Likevel ser vi ofte at forebyggingsarbeidet ikke får de ressursene det burde hatt. Da er det enda viktigere at ressursene som faktisk finnes, utnyttes best mulig. Det er dette SLT-modellens handler om.

SLT-modellen er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enhetene som tar kriminalitetsforebyggende hensyn. Den inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet: næringslivet og de frivillige organisasjonene.

Når alle disse sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer og gjerne samordne tiltak og oppgaver, blir det enklere å drive målrettet forebygging på en mer effektiv måte. Når signaler fanges opp og spres raskere, kan tiltak settes inn tidligere og mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

Dette er nøkkelen i SLT-modellen. Dette er også i tråd med de stadig tydeligere kravene til kunnskapsstyrte beslutninger, både i politiet og hos andre tjenester.


I Inderøy kommune ivaretas SLT-koordinatorrollen av Hege Ness Larsen (tlf 900 62 080)


 

Skjema