A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Søk om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak

Lag og foreninger kan innen 1. mars 2022, søke om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak. Det er satt av et fond på kr. 540 000,- til dette.

Søknadene må inneholde en god beskrivelse av tiltaket og inkludere priser fra eventuelle leverandører. Det må også legges ved en kort beskrivelse på hvordan tiltaket skal finansieres ut over offentlige midler.

I søknaden må det oppgis navn og kontaktinformasjon til den som representerer søker i denne saken.

Oppgi kontonummer for eventuell utbetaling av tilskudd.

I og med at man ikke kjenner antallet søkere på forhånd, eller søknadssummene, og man har et begrenset beløp tilgjengelig, vil man gjøre en skjønnsmessig vurdering av tildelingsbeløpene og hvilke egenandeler som kreves. Endelige kriterier for tildeling må besluttes når alle søknader foreligger, og man vet totalt søknadsbeløp.

Søknadene er planlagt behandlet i Hovedutvalg Natur sitt møte 28.mars 2022.

Søknadsfrist 1. mars 2022

Søknad sendes til postmottak@inderoy.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan sendes i e-post til sgs@inderoy.kommune.no

Merkes med «2022/120 Tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak».

Skjema