A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Spillemidler til idrettsanlegg - Inderøy

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett. 

Her finner du Inderøy kommunes temaplan for Idrett og fysisk aktivitetet, og årlig oppdatert handlingsplan/prioriteringsliste.
 

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. 
Oppdatert informasjon og lenke til Bestemmelser om tilskudd til anlegg of ridrett og fysisk aktivitet – 2022 finner du her:

Trøndelag fylkeskommune
Spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg

Regjeringens nettsider
Idrettsanlegg.no
 

For å søke spillemidler må man:

  • Gjøre seg kjent med bestemmelsene og informasjon på fylkekommunens sider ang. krav til søknad. Skjemaer til vedlegg i søknaden finnes på fylkeskommunens sider (se lenker over). Ta gjerne kontakt med kommunens kontaktperson.
  • Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Frist 1. mai. Innmeldingsskjema finner du her Skjemaet sendes til postmottak@inderoy.kommune.no
  • Legge søknaden inn i søknadsskjema på  www.anleggsregisteret.no. Søknadsnummer fås fra kommunen. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden til kommunen. Frist 15.oktober.
     

Utbetalinger:

Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere revidert anleggsregnskap innen to år etter tilsagn om spillemidler er gitt. Tilskudd over 400 000 skal revideres av kommunerevisjonen.
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler. 
Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Skjema for statusrapport delutbetaling og for regnskapsrapport fins på fylkeskommunens sider.
 

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg:
Om momskompensasjon
 

For veiledning underveis ta kontakt med kommunens kontaktperson: ingrid.stai.skjesol@inderoy.kommune.no
Årshjul for spillemidler finnes her 

 

 

Skjema