A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statusoppdateringer fra perioden 01.03.2021-30.04.2021

Vaksineoppdatering 26.04.21:

Nå er 517 personer i Inderøy fullvaksinert (fått to doser), og i tillegg har 1136 fått førstedose med vaksine. Arbeidet går sakte, men sikkert framover. Denne uka får vi 39 hetteglass, og dette utgjør 272 doser. 60 av disse gis som andredoser. Neste uke mottar vi 40 nye hetteglass, og av disse gis 128 som andredose.

I disse ukene vaksineres gruppe 4a, 4b og 5, det vil si aldersgruppe 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.  Gruppe 5 er 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Husk å gå inn på den lenken dere får i SMS for bestilling av time.   
Nå har 4046 registrert seg i Helseboka, totalt sett. Alle over 18 år skal registrere seg her.

 

Pressemelding 19.04.21:

Fra og med onsdag 21.04.21, følger Inderøy de nasjonale koronareglene og anbefalingene.

Smittesituasjonen på Steinkjer ser nå ut til å være under kontroll, og det vurderes slik at de nasjonale reglene og anbefalingene som trådte i kraft 16. april også skal gjelde for Inderøy kommune fra og med onsdag. Hold deg oppdatert på helsenorge.no om gjeldende regler og anbefalinger.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene her.

 

Vaksineoppdatering 19.04:

Vi har nå vaskinert 1446 med 1. dose, og 508 med 2. dose i Inderøy. Denne uka får vi 29 vaksineglass, og disse brukes stort sett til 1. dose. Fra neste uke (uke 17), settes et større antall 2. doser. Da mottar kommunen til sammen 39 vaksineglass. Vaksineringa går etter planen, og systemet vårt fungerer godt. Det er et godt samspill mellom medarbeidere i Helse- og omsorg, frivillige og innbyggere. Her kan du holde deg oppdatert på vaksinestatusen. 

Det er fortsatt ingen kjent Covid-19-smitte i Inderøy!

 

Pressemelding etter ekstraordinært Formannskap 15.04.2021:

Lokal forskrift for forebygging av koronasmitte (Covid-19), Inderøy kommune:

Ikrafttredelse 16.04.2021 kl 00.00 – 20.04.21
Forskriften er fastsatt av Formannskapet i Inderøy kommune 14.04.21, med hjemmel i lov 5.august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, § 4-1.

Følgende gjelder:

 • Forbud mot arrangement: Organisert aktivitet innendørs for voksne over 20 år er ikke tillatt. Det åpnes for inntil 50 deltakere på kulturelle samlinger innendørs for barn/unge. Det er også gjeldende for idretten.
  Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses. Hvis arrangement likevel må avholdes, gjelder nasjonale regler bortsett fra for følgende arrangement hvor makstallet i Inderøy er lavere:
 • Makstall på innendørs arrangement med faste tilviste plasser: 20 deltakere. Unntak for begravelser/bisettelser hvor makstall er 50.
 • Makstall på utendørs arrangement med faste tilviste plasser: 50
 • Begrensning for treningssenter: Treningssenter kan holde åpent kun for innbyggere i Inderøy kommune.
 • Forbud mot skjenking: Det tillates ikke skjenking av alkohol.
 • Hjemmekontor: Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig.

Straff: Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

Ikrafttredelse og varighet: Denne forskrift trer i kraft 16. april kl 00.00, og varer til og med 20. april 2021.

Formannskapet i Inderøy slutter seg i tillegg til følgende anbefalinger:

 • Minimer den fysiske kontakten utover egen husstand.
 • Hold avstand - tometersregelen opprettholdes.
 • Det anbefales bruk av munnbind ved bruk av offentlig transportmidler (buss/skolebuss og taxi), i butikker, i alle offentlige fellesarealer. Gjelder ikke barn under 13 år.
 • All ferdsel mellom kommunene på Innherred, som ikke er strengt nødvendig, frarådes på det sterkeste.

Utviklingen av Covid-19-smitte i Steinkjer kommune siste uke, har satt hele Innherred i beredskap. Det er per 14.04 meldt om 43 smittende i Steinkjer siden tirsdag 7.april, hvorav 23 er under 18 år. Dette har ført til at veldig mange innbyggere i regionen er satt i karantene og ventekarantene. Det er tatt flere tusen tester – og trykket på testapparatet har vært stort. Det er også noe smitte i Verdal, Levanger og Stjørdal - Det er stor reiseaktivitet til og fra Inderøy, og utstrakt reiseaktivitet mellom kommunene i regionen. Det betyr at sjansen for at smitte brer seg til Inderøy, er ganske stor.

Fra og med fredag 16.april vil de gjeldende nasjonale føringer og anbefalinger endres, jf statsministerens pressekonferanse tirsdag 13.04, og lettelser blir innført på flere områder.

Med dette som bakteppe ser Formannskapet det som nødvendig å ta grep lokalt.

 

 

 

Pressemelding 12.04.2021:

Inderøy har ingen nye smittede av covid-19. Nabokommunene, og da særlig Steinkjer, har imidlertid utstrakt smitte. Noen av nærkontaktene knyttet til dette smitteutbruddet er innbyggere i Inderøy kommune. Det er derfor grunn til å minne om smittevernregler og anbefalinger:

 • Hold 2 meters avstand
 • Bruk munnbind der folk ferdes, som i butikker, på kjøpesentre og kollektivtrafikk. Husk at skoleelever over 12 år også bør bruke munnbind på skolebussen
 • De som kan jobbe på hjemmekontor, jobber hjemmefra
 • Hold deg hjemme hvis du har de minste tegn til sykdom
 • Ha lav terskel for testing
 • Unngå unødvendige reiser på tvers av kommunegrensene
 • Minimer den fysiske kontakten utover egen husstand. Det er bedre å møtes utendørs enn inne.

De nasjonale smittevernreglene som gjelder nå er relativt strenge. Inderøy har ingen egne restriksjoner på nåværende tidspunkt. Vi følger med, og gjør fortløpende vurderinger basert på smittesituasjonen. Du kan lese mer om nasjonale regler og anbefalinger på helsenorge.no.

 

Vaksineoppdatering 12.04.2021:

Vi vaksinerer nå  i aldersgruppen 65+, i tillegg til personer som er prioritert på grunn av høy risiko for alvorlig sykdom og død av covid -19-smitte.
Forrige uke vaksinerte vi 200 stk, kun 5 av disse var 2. dose.

Denne uka får vi 39 hetteglass, og beregner å vaksinere minimum 267 personer. Kun 8 av disse går til 2. dose.

Uke 16 får vi 29 glass, dvs ca 200 doser.

Vi har nå ca 505 fullvaksinerte i Inderøy, i tillegg har ca 450 fått 1. dose av Pfizer sin vaksine. På nettsidene til FHI, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på vaksinsstatus nasjonalt, per fylke og for din kommune.

 

 

PRESSEMELDING ETTER FELLES INNHERREDSMØTE 08.04.2021:

Steinkjer kommune inviterte i ettermiddag de øvrige kommunene på Innherred til informasjonsmøte i anledning covid-situasjonen på Steinkjer.

Møtedeltakerne bestod av ordførere, kommunedirektører og kommuneoverleger samt representanter fra statsforvalteren v/fylkeslege m.fl, helseforetaket og KS.

Det er en uavklart smittesituasjon i Steinkjer, og Steinkjer kommune har innført strenge lokale tiltak gjennom lokal forskrift.

Kommunene på Innherred fraråder unødvendige reiser til Steinkjer, og på tvers av kommunegrensene. For å begrense videre utvikling av smitte er det viktig at innbyggerne i hele regionen har lav terskel for testing, holder avstand og bruker munnbind der 2-meters avstand ikke er mulig.  

Det videreføres tett dialog mellom kommunene for løpende vurdering av eventuelle nye tiltak. Innherredskommunene møtes igjen i morgen, til dette møtet inviteres også Namsos kommune.

Steinkjer har iverksatt stramme tiltak på et tidlig tidspunkt, og om alle bidrar har vi større sjanse for å unngå et stort regionalt utbrudd. Takk for at du bidrar.

 

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune
Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune
Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune
Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune
Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune

 

Oppdatering 29.03.2021:

Vi vaksinerte 140 personer sist uke, kun 5 av disse var 2. dose. Dvs at 135 nye personer er vaksinert med første dose og dermed godt beskyttet mot smitte etter 1-2 uker. Denne uka får vi 17 hetteglass av Pfizer sin vaksine.  Av disse går i overkant av 60 doser  til 2. dose. 

Vi vaksinerer nå  i aldersgruppen 65+, i tillegg til personer som er prioritert på grunn av høy risiko for alvorlig sykdom og død av covid -19-smitte. 

I uke 14 får vi 29 hetteglass av Pfizer sin vaksine. De fleste av disse dosene vil gå til 1. dose og tilbys samme prioriteringsgrupper som denne uka.

Når innbyggerne får SMS-varsel om å følge linken og finne en time til vaksinering - så er det viktig at dette følges opp relativt raskt. 
Husk å både registrer deg på helseboka.no, evt ved hjelp av vaksinetelefon 40405275, og å finne time etter SMS-varsel.
Vi understreker at vi tilbyr kun Pfizer sin vaksine til innbyggerne.

Vi takker alle innbyggerne for godt samarbeid om og med vaksinering. Takk til frivillige som hjelper til, og til alle innbyggerne som registrerer seg, finner time og møter opp til rett tid. Vi bruker alle dosene vår, og folk er flinke til å møte på de timene vi har til rådighet.

 

 

 

 

 

Pressemelding etter møte i overordnet kriseledelse 24.03.2021:

Vi har per i dag, 24.03.2021, ingen pågående smitte i Inderøy. Vi kjenner heller ikke til at vi har noen i karantene. Det er imidlertid smitte i regionen vår, sannsynligvis av flere muterte virusvarianter. Ut fra nasjonalt smittenivå, og regionale tilfeller av covid -19, trenger også vi å følge de nye nasjonale tiltakene som ble presentert på regjeringens pressekonferanse 23.03.

Vi er snart ferdig med å vaksinere aldersgruppen 75-84 år. Uken etter påske venter vi 27 nye glass med Pfizer-vaksine. Også i ukene etter dette ventes relativt mange vaksineglass. Dette er et godt lyspunkt midt oppi alle nasjonale tiltak. Vaksineringen fungerer, og vi mottar økende mengde vaksine.

Vi fikk i går både nye nasjonale anbefalinger, og regler. Merk at en regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart. Anbefalingene bør også følges, selv om de ikke er forskriftsfestet. Vi anbefaler at du følger med på helsenorge.no  for å holde deg oppdatert på både regler og anbefalinger. Her kan du blant annet lese at vi nå skal holde to meters avstand til andre der det er mulig, bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand, avlyse eller utsette planlagte arrangement, og ikke har mer enn to gjester på besøk om gangen. Les mer om tiltakene her.

Det er viktig å huske at de smittevernreglene som har fulgt oss nå snart i ett år, om å holde oss hjemme når vi er syke, teste oss ved symptomer, holde avstand og vaske hender – fremdeles gjelder. Det er også fremdeles viktig å ha omsorg for hverandre, ta en telefon til bestemor, og ringe en venn. Bruk gjerne uteområdene, gå en tur sammen– men hold avstand.

Følgende skrives om påska på helsenorge.no:

De nye nasjonale tiltakene gjelder selvfølgelig også i påskeferien – uansett hvor den tilbringes.
Det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

 • Vi fraråder altså ikke reiser til hytta – men reis bare med egen husstand.
  • Hvis du bor alene kan du reise sammen med én eller to faste venner eller én fast husstand.
 • Kommer du fra et område med høy smitte, bør du ikke overnatte på hotell eller tilsvarende overnattingssteder i påsken. Du bør heller ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.
 • Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer og to meters avstand gjelder både hjemme og på hytta.
 • Hvis du bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme – bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken.
 • Anbefalingen om å holde to meter avstand gjelder enten du tilbringer påsken i byen eller på fjellet.
 • Anbefalingen om å unngå steder der mange mennesker samles og bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand, gjelder både på fjellet og i byen.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.

 

 

Les her om regjeringens anbefalinger for påskeferien - oppdatert 23.03.2021.

 

 

Vaksinestatus 22.03.2021

I uke 11 ble det satt 70 doser med vaksine i Inderøy, 63 av disse var en 1. dose. Selv med èn dose er du etter 1-2 uker godt beskyttet mot alvorlig sykdom. 
I uke 12 får kommunen 20 ny hetteglass av Pfizer sin vaksine. De fleste av disse vaksinene vil også gå til 1. dose.
Vi vaksinerer fortsatt i aldersgruppen 75 +, i tillegg til personer som er prioritert på grunn av høy risiko for alvorlig sykdom og død av covid 19-smitte.
I uke 13 mottar vi 17 nye hetteglass av Pfizervaksinen. Halvparten av dosene vil gå til 2. dose, de resterende dosene vil tilbys samme gruppe som denne uka.

Nå er ca 440 fullvaksinert i Inderøy.
 

Omlag 3800 har hittil registrert seg i «helseboka.no». Det er svært viktig at alle registrerer seg i Helseboka, enten du vil ha vaksine eller ikke. Om du ikke har mulighet til å bruke nett, kan du ringe vaksinasjonstelefon 40405275 for å få hjelp til å registrere deg.

Den sikreste måten å få vaksine så tidlig som mulig på, er altså ved å registrere seg i Helseboka. Om du ikke registrer deg, risikerer du forsinkelse i vaksinering.

Det er aldersgruppa 75-84 som nå vaksineres. Ca 100 personer har ikke registrert seg i denne aldersgruppa så langt. Det mangler også en del registreringer fra mennesker under 65 år i risikogrupper.

Kommunen kvalitetssikrer oversikt over hvem som skal ha vaksine, men ber alle om å registrere seg selv, slik at arbeidet går så effektivt som mulig. Har du pårørende i denne aldersgruppen, er det fint om du hjelper til litt, og tar en runde om registrering og vaksinering. Her er vi best – i lag!

Når det gjelder vaksiner, følger Inderøy kommune nasjonale råd og retningslinjer.

 

Oppdatering 19.03.2021:
I lys av den kraftige smitteøkningen i Norge,og smittetilfeller i nabokommunene siste dager, anses det svært sannsynlig med en lokal oppblomstring av smitte i løpet av kort tid.  

Det er viktig at alle setter seg inn i de nasjonale føringene og følger disse.

Inderøy kommune fraråder alle reiser til og fra områder med mye smitte. Dersom slik reise likevel er strengt nødvendig ønsker vi at en anser seg som mulig smitteførende når en kommer tilbake til Inderøy. Man bør da teste seg og gå i selvpålagt karantene til negativt prøvesvar foreligger. Test bestiller du her.

Hva som defineres som «unødvendig» kan være ulikt fra person til person.
- For en student som har sittet alene på hybelen i flere uker, kan det være nødvendig å komme hjem til familien i Inderøy en tur.

Husk: hold avstand og begrens antallet nærkontakter. Om vi alle er ekstra varsomme de neste ukene kan vi sammen komme oss gjennom denne tredje smittebølgen uten betydelige lokale innstramminger.

Regjering har her beskrevet råd for påsken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-pasken-tilbringes/id2838494/

 Vi ønsker å understreke følgende:

 • Kommer du fra en kommune med høyt smittetrykk, må du følge de regler som gjelder i kommunen du kommer fra.
 • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til andre.
 • Ha lav terskel for å teste deg, spesielt om du har vært i kontakt med personer som har vært i områder med mye smitte.
 • Hold deg mest mulig for deg selv/ sammen med din husstand de 10 første dagene etter du har kommet tilbake fra-  eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.


Riktig god påske!

 

Pressemelding 16.03.2021:

Status vaksinering 15.03.21
I uke 10 (08.03 – 12.03) vaksinerte vi som planlagt i underkant av 60 stk med 2. dose og i underkant av 70 stk med 1. dose. Alle i gruppen 75+. I tillegg ble det satt ca 120 doser med Astra Zeneca vaksinen. 106 av disse til helsepersonell fra ulike enheter.

I uke 11 (15.03 – 19.03) får vi 10 hetteglass av Pfizer sin vaksine.  Kun 7 av disse går til dose 2, resten (ca 60 stk) går til 1.dose for personer over 75 år.

Vi ikke fått opplysninger om antall vaksiner vi får til bruk i uke 12. 

Informasjon om AstraZeneca i Inderøy
Fram til ytterligere avklaring fra legemiddelverket og FHI foreligger, vaksineres det kun med doser fra produsenten Pfizer i Inderøy kommune. 

Det er totalt gitt 166 vaksinedoser fra Astrazeneca i Inderøy. Det er vanlig med ubehagelige, men ufarlige, bivirkninger første 3 døgn etter vaksinering med denne vaksinen. Første 10 dager etter vaksinering med denne vaksinen bør spesielt personer under 50 år være oppmerksomme på symptomer som vedvarer etter 3 døgn, og da spesielt hodepine, hudblødninger/blåflekker, tegn til blodpropp i legg/lunge eller hjerneslag. Legekontor eller legevakt bør kontaktes ved usikkerhet rundt dette.

15.03.2021:

Folkehelseinstituttet (FHI) informerer:

Meldinger om blodpropp og blødninger etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksine (klikk på lenken for å få opp dokumentet)

 

Nå er ca 365 fullvaksinert.

 


Pressemelding 08.03.21: 

Vaksinestatus

I uke 10  får vi 18 hetteglass av Pfizer sin vaksine. Halvparten går til dose 2 og halvparten til dose 1.  Vi får i dag 10 hetteglass med vaksine fra Astra Zeneca.

Vi er også i gang med  vaksinering av helsepersonell med vaksinen fra  Astra Zeneca . Dette vil fortsette i uke 10 og uke 11.

I uke 11 får vi 10 hetteglass (Pfizer) der 1 glass går til dose 2 resten vil tilbys som 1. dose til hjemmeboende over 75 år.

Vi håper å komme i gang med prioriteringsgruppene 5,6 og 7 den uka, de skal vaksineres med Astra Zeneca.
 

 

Pressemelding 05.03.2021:

Smittestatus:

Det er ikke ny smitte på Inderøy denne uka. De to besøkende som var smitta, og besøkte sin fritidsbolig i Inderøy i forrige uke, ser ikke ut til å ha smittet innbyggere her i kommunen. De to personene brukte munnbind da de var ute og handlet.

Kommuneoverlege Guri K. Falch anbefaler innbyggerne å følge de nasjonale retningslinjene og bruke munnbind når de er ute og handler, eller er i situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand. Dette er viktig – og særlig om vi skulle få smitte av muterte covid-19-virus. Hold avstand, vær hjemme om du er syk, vask hender og bruk munnbind når du handler og er ute blant folk, der avstand er vanskelig å holde.

Det kan se ut til at det er «stille før stormen» når det gjelder smitte i regionen. Det er sannsynlig at det kommer en ny runde med smitte, og vi kan forvente at dette også innebærer muterte virus.

Vaksinestatus:

490 personer har nå fått første dose vaksine, og av disse har 286 også fått andre dose. Vaksinearbeidet går sakte men sikkert framover. Fram til nå, og i de nærmeste ukene, er det aldersgruppen 75-84 som får vaksine i Inderøy. Det er SVÆRT viktig at alle registrerer seg i helseboka, om de ønsker vaksine eller ikke. Les mer her om hvordan du skal registrere deg.

Helsepersonell har så langt fått 200 doser, og denne vaksineringen starter i dag, og fortsetter i neste uke.

Fritidsaktiviteter for voksne:

Inderøy åpner ikke for fritidsaktiviteter for voksne, men følger de nasjonale retningslinjene. Dette betyr at det foreløpig ikke er mulig å starte opp med korøvinger, korpsøvinger, eller andre aktiviteter for voksne.

17. mai:

17.mai-komiteene i Inderøy vil bli invitert til et møte med kommunen, for å planlegge en tilpasset 17. mai-feiring i år. Informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside når 17. mai-feiring er planlagt.

 

Uke 9 : 01.03 - 07.03 - status vaksine
Denne uka får vi 19 hetteglass av Pfizer sin vaksine. Alle dosene vil gå til dose 2, både til hjemmeboende over 75 år og til en del helsepersonell.  Vi fikk 01.3.21 10 hetteglass med vaksinen fra Astra Zeneca.

Det vil  bli startet vaksinering av helsepersonell med vaksinen fra  Astra Zeneca i slutten av uka.  Dette vil fortsette i uke 10 og uke 11.

I uke 10 får vi 18 hetteglass (Pfizer) der 10 glass går til dose 2 og i overkant av 50 doser vil tilbys som 1. dose til hjemmeboende over 75 år. I tillegg får vi 10 hetteglass med vaksine fra Astra Zeneca.

 

02.03.2021, kl. 12.30

Innherred interkommunale legevakt opplyser at det har vært tekniske problemer med timebestilling til koronatesting tidligere i dag. Problemene er nå ordnet, og det er igjen mulig å bestille time til koronatesting digitalt.

Klikk her for å bestille time til koronatest.

 

Pressemelding fra Inderøy kommune 01.03.21 kl.14.10

Personer med påvist covid -19, med sannsynlig smittested Trondheim, kan ha vært smitteførende i butikker i Inderøy i forrige uke. Det tas høyde for at det kan være snakk om britisk virusvariant, men dette er ikke bekreftet. Personene er tilreisende som har fritidsbolig i Inderøy.

Personer som har vært i følgende butikker i Inderøy på følgende tidspunkt bes derfor gå i karantene, til de har tatt test som er negativ. Om test er negativ trenger man ikke videreføre karantene, så fremt man ikke får symptomer – da bør man testes på nytt.

 

24/2 kl 1645-1730 REMA1000 og Boots Apotek

25/2 kl 1500-1600 Coop extra og Vinmonopolet

26/2 kl 1515-1545 REMA1000 og Boots Apotek

Alle som har vært i butikkene de aktuelle dagene, også utenom de aktuelle tidspunktene, bes ha lav terskel for å teste seg om de får symptomer som kan skyldes koronavirus.

Skjema