A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tilskudd til drift i vanskelig terreng

Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de førevar-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard (jfr. forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Tilskudd gis bare til bar- og lauvtrevirke som leveres for salg til industrielt formål. Virket skal innmeldes til Virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP).

Det ytes kun tilskudd til hogst av hogstklasse 5 (det kan gjøres unntak i områder med vindfall/ skogskader)

Bonitet  

6

8

11

14

17

20

23

Nedre alder hkl 5

120

110

100

90

80

70

60

 

Laveste søknadssum for forhåndsgodkjenning og utbetaling for alle ordninger er kr 3000,-

Det gis ikke tilskudd dersom skogsdriften kan motvirke utbygging av veger som gir landbruksfaglige helhetsløsninger.

Tilskudd til lang terrengtransport skal bare gis der skogeier/tømmerkjøper dokumenterer at det ikke er lønnsomt med veg. Tilskudd til lang terrengtransport skal ikke gis der det finnes alternative transportruter som innebærer kortere kjøring.

Tilskudd innenfor innsatsområde driftsulempetilskudd og lang terrengtransport kan kombineres. Det ytes maksimalt 50 kr/m3 for denne kombinasjonen.

Det ytes ikke tilskudd til hogst på arealer som senere skal omdisponeres til andre formål (beite og nydyrking).

Kart over driftsområde og evt. utkjøringsveg skal vedlegges forhåndsgodkjenning til Fylkesmannen.

Alle søknadsberettigete tiltak skal forhåndsgodkjennes av kommunen før tiltaket igangsettes. Søknad om forhåndsgodkjenning gjøres ved bruk av skjema «LA 1-18 Driftsteknikk». Frist for gjennomføring av tiltak er maksimalt 2 år.

Tilskuddssatser for drift i vanskelig terreng 2019

 

INNSATSOMRÅDE

(Kode i søknadsskjema)

 

SATS

 

FORUTSETNINGER

Taubaneterreng

(Kode 3 el 4)

(Kode 7)

120kr/m3

130kr/m3

 

20 kr/m3

Omfatter bruk av taubane. Krav: Lilengde > 75 m og helning >40 %, Det kan gis dispensasjon fra kravet om lilengde og helning når bruk av taubane ut fra lokale driftsforhold er det mest rasjonelle driftsopplegget. 120kr/m3 – Gran, 130 kr/m3 – Furu/lauv

 

Det kan i tillegg gis kr 20 pr m3 i tilskudd til transport fra standplass til godkjent leveringssted.

Det gis ikke tilskudd til hogstmaskindrifter, eller der virket drives fram etter snarekjøringsprinsippet.

 

Alternative transportløsninger

(Kode 9)

 

75 %

Maks 90 kr/m3

 

Spesielt høye driftskostnader som f.eks. sjøtransport/fløting, som ut fra lokale driftsforhold vurderes som en rasjonell løsning. Regnes av godkjente merkostnader i fht ordinær skogsdrift. Maks 90 kr/m3.

 

Lang terrengtransport

(Kode 5)

20-30     r/m3

Omfatter transport i terreng og på traktorveg fram til godkjent leveringssted:

- Fra og med 1,5 km til og med 2,0 km gis 20 kr/m3 i tilskudd

- Over 2,0 km gis 30 kr/m3 i tilskudd

 

Ordningen gjelder både ved helmekanisert drift og manuell drift.

Ordningen kan kombineres med driftsulempetilskudd, men det ytes maksimalt 50 kr/m3.

(Måles med lassbærer, alt. GPS)

 

Driftsulempe-tilskudd

 

Tiltak mot driftsulemper i hogstområde og i driftsveg.

(Kode 8)

50 %

 

Maks 30 kr/m3

Omfatter enkle nødvendige tiltak i hogstområde og i driftsveg mellom velteplass og hogstområde

Følgende tiltak er tilskuddsberettiget:

- Manuell felling/frikapping inn mot hogstmaskin.

- Manuell felling/frikapping og innvinsjing mot hogstmaskin.

- Kavellegging av myr og annen bæresvak mark

- Bro/rør for kryssing av bekkefar

 

Regnes av godkjente dokumenterte merkostnader i fht. ordinær skogsdrift. Merkostnader dokumenteres med kopi av spesifisert faktura med timeforbruk, timekostnad og anslag på ant kubikk dette har betydning for. For kavellegging og elvekryssing er det kun medgått arbeidstid som er tilskuddsberettiget. Tiltakene innenfor driftsulempetilskudd (kode 8) kan kombineres, men det ytes maksimalt kr 30,- pr ekstra kubikk i tilskudd. Ordningen kan kombineres med lang terrengtransport, men det ytes maksimalt 50 kr/m3. Oppretting av kjøreskader er ikke tilskuddsberettiget. Uttrauging av myr eller inngrep med negative konsekvenser for miljø er ikke tilskuddsberettiget.

 

For ytterligere informasjon, vises til Retningslinjer for skogbrukstiltak i Trøndelag 2018:

https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Retningslinjer-for-tilskudd-til-skogbrukstiltak-i-Trondelag-2018/

 

 

 

 

 

 

Skjema