A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fasadetegninger

Underretting om vedtak - detaljplan for B2 Nessjordet - plan-ID 2018006

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur 02.09.2019 i sak 52/19

Forslag til detaljplan for B2 Nessjordet, med Plan-ID 2018006, vedtas som den lå på høring og er vedlagt saken her, jf. Plan- og bygningslovens § 12-12 og kommunens delegasjonsreglement.

Utsnitt av oversiktskart og plankart

Kart Straumen.jpg

Kart B2.jpg

Planområdets lokalisering med rød sirkel i oversiktskart.

 

Hva planen regulerer

Det planlegges å regulere område til boligbebyggelse, opptil tre etasjer + loftsetasje, med tilhørende carporter/boder og parkeringsplasser på terreng, samt lekeplass og grønnstruktur.

 

Plankartet fastsetter avkjørsler m/frisiktsoner, byggegrenser, møneretning og maksimal kotehøyde for bebyggelsen.

 

Det er planlagt for minimum 20 boenheter. Boligene skal ha saltak som hovedtakform, men tillates kombinert med flate tak. Boligene i øvre etasjer kan tilrettelegges som større boenhet med utnyttelse av loftsetasjen under saltaket.

 

Det er avsatt 355 kvm leke- og uteoppholdsareal. Lekeplassen er på 177 kvm og det kreves minimum sittebenk og to typer utstyr for lek, uspesifisert. Det er imidlertid vektlagt at type apparater skal supplere tilbudet som finnes på andre nærlekeplasser i området slik at det ikke blir likt overalt.

 

Felles plan og byggesak

Prosessen er organisert som en felles behandling av detaljplan og byggesak – rammesøknad. Herunder at nabovarsel for rammesøknad sendes sammen med forslag til detaljplan på høring til naboer og gjenboere. Her følger et utsnitt av fasadetegningene:

 

Fasadetegninger.jpg

 

Klagefristen er 3 uker

Frist for å klage på planvedtakene er 3 uker fra kunngjøring. Klage framsettes skriftlig til Fylkesmannen i Trøndelag, men sendes til Inderøy kommune.

 

Krav om erstatning eller innløsning må sendes Inderøy kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. pbl §§ 15-2 og 15-3). 

 

Kontaktinfo

Inderøy kommune

Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

postmottak@inderoy.kommune.no

 

Sol-skygge-studie

Utomhusplan

Fasader

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

ROS-analyse

Snittegninger

Skjema