error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kart

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012

Varsel om oppstart av detaljregulering på Sakshaugvegen 10, gnr 003 bnr 012. Viser også til annonse om oppstart av regulering i Inderøyningen 04.06.2021.

Bebyggelsen som planlegges er to rekker med 4 eneboliger på hver side av eksiterende bolig, som beholdes. Eksisterende garasje og uthus som ligger ca. 1,5m fra eiendomsgrense rives og erstattes med felles uteareal, bil adkomst til bolig og ny bebyggelse med en avstand på minst 4m fra nabogrense. Eneboligene planlegges over to etasjer med garasje og inngang i sokkeletasjen. Det blir også nødvendig med noen støttemurer for å sikre brukbart areal til parkering og biladkomst, samt felles uteareal. Det planlegges å beholde mest mulig vegetasjon i planområdet og samtidig tilrettelegg området som pent og brukbart uteareal.

Området er avgrenset av eiendomsgrensene til vest og nord og av vegkant til øst og sør. Gjennom reguleringsplan Kvistadbakkan, ikraft 24.02.1993 er planområdet hovedsakelig regulert til boligbebyggelse og inkluderer en mindre del friområde. Areal frem til Sakshaugvegen er inkludert i planområdet for å sikre plass til fortau med oppbygd vegkant for å forbedre sikkerhet i området for myke trafikanter. Avkjørselen inn til området fra Sakshaugvegen planlegges også flyttet lenger øst for å forbedre sikt ned Sakshaugvegen. Det er også planlagt en ny avkjørsel fra Kvistadvegen, da det blir uheldig med en ny avkjørsel fra Sakshaugvegen. Se også vedlagt situasjonskart og illustrasjonstegning av bebyggelse som viser planlagt plassering av bygninger, samt gir inntrykk av planlagt bygningsmasse og utforming.

 

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til Tverrsnitt AS innen 20. juli.

 

Anmodning om oppstartsmøte

Oversiktskart

Situasjonskart

Annonse

Fasade illustrasjoner

 

Skjema