A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Varsel om oppstart av planarbeid gnr. 318 bnr. 171, Mosvik

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av privat
detaljregulering for eiendommen gnr/ bnr. 318/171 og deler av eiendom 318/78, 7690
Mosvik, Inderøy kommune. PlanID L2022002.


Deler av eiendom gnr./ bnr. 723/1 og 511/1 vil også være med i varslet pga tilkomst og
veitrase til og gjennom planområdet. Området er ca 5,7 daa. Forslagstiller er
Mosvikstranda Panorama AS. Mosvikstranda Panorama AS er under opprettelse. Kontaktperson er Lars Arve Nervik.
Mob: 97009372. E-post: lars.arve@mapela.no.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert
småhusbebyggelse (leiligheter). Det planlegges 12 leiligheter fordelt på 2 bygninger, med
tilhørende sportsboder og car-porter/ garasjer. Boligbyggene vil være på maks 2 etasjer,
og det legges opp til en arkitektur som tilpasser seg området. Aktuelle formål vil være
boligbebyggelse, uteoppholdsareal, lekeplass, renovasjonsanlegg, kjøreveg og annen
veggrunn - grøntareal, parkering/ garasjeanlegg.


Planområdet ligger i nå under reguleringsplan Mosvik sentrum (planid 2014003) der
området i hovedsak er satt av til boligbebyggelse og grønnstruktur. Planarbeidet er
vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Tema som vurderes som særlig
viktig i det videre planarbeidet er grunnforhold, strandsone, barn/ unge, beredskap, veg
og trafikksikkerhet, miljø, kulturminne, VA-løsninger. Planarbeidet vil omfatte utarbeidelse
av en utbyggingsavtale mellom utbygger og Inderøy kommune.


Frist for innspill/ merknad er satt til 25. november 2022 og rettes til ansvarlig søker.

Lilleby Tegnekontor AS v/ Kristian Wist Lilleby
Hustadlandet 197, 7670 Inderøy
Tlf.: 977 21 970
kristian@lillebytegnekontor.no

 

Referat fra møte Mosvikstranda 9

Forslag planavgrensning

Annonse

Annonse Trønder-Avisa

Skjema