A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Planavgrensning

Varsel om oppstart - Detaljplan Elgstien panorama

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Elgstien 205/30 på Gangstadhaugen i Inderøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligprosjekt med 25-40 leiligheter.

Planområdet er ca. 20 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligprosjekt med 25-40 enheter. Utbygger ser for seg en etappevis utbygging med fire byggetrinn. Det vil bli planlagt for varierte leilighetsstørrelser med heis og livsløpsstandard.

Planen vil inneholde følgende reguleringsformål: Bolig, friområde, veg og fortau.

Planområdet har status som byggeområde, bolig i gjeldende kommuneplan. I oppstartsmøte med kommunen ble forslaget vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.

Tiltakshaver er Elgstien Utvikling AS v/ Georg Smistad. Konsulent for planarbeidet er Lyngstad Arkitekter AS.

Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS v/Sofie Thestesen eller Rolf Lyngstad innen 5. juni 2020.

Kontaktinformasjon:

Lyngstad Arkitekter AS, Jakob Weidemanns gate 8, 7713 Steinkjer, Tlf: 74 13 44 00, epost: firmapost@lyngstad-arkitekter.no

Planavgrensning.pdfPlanavgrensing

Skjema