A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Mosvik - PlanID 2014003

Rådmannen vil med dette meddele at det er foretatt mindre endring av reguleringsplan for Mosvik sentrum i tråd med tidligere varsel.

Varsel om arbeid med endringen ble sendt alle grunneiere i området rundt tomta som kan tenkes å bli berørt av endringen, samt lagt ut på kommunens hjemmeside. Frist for å avgi uttalelse var 19.12.2018. Det kom ikke inn uttalelser til endringsforslaget.

Rådmannens delegerte vedtak:

Reguleringsplan for Mosvik, plan-ID 2014003, vedtas i henhold til Inderøy kommunes delegasjonsreglement, pkt 1.2, og PBL §§ 12-10 og 12-14, med følgende endring:

  1. Område for sentrumsformål deles opp i 4 deler, S1, S2, S3 og S4, hvorav S4 er eiendommen 318/62.
  2. For S4 fastsettes en gesims-/mønehøyde på 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
  3. Krav om parkeringsdekning for S4 fastsettes til 15 p-plasser for bil.

 

Utsnitt fra revidert plankart:

Utsnitt fra revidert plankart.jpg

 

Utsnitt fra reviderte bestemmelser:
2.5 Krav til parkeringsdekning:
For S4 stilles det krav om etablering av 15 parkeringsplasser.

3 Bestemmelser til arealformål etter Plan og bygningslovens § 12-7
3.1 Begyggelse og anlegg
3.1.1 Sentrumsbebyggelse (S1, S2, S3 og S4)

...
For S1, S2 og S3 gjelder Plan- og bygningslovens generelle krav til byggehøyde.
For S4 er maksimal gesims-/mønehøyde 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

 

Klageadgang

I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 15. februar 2019. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over.

Klages sendes på e-post til: postmottak@inderoy.kommune.no
Eller per brev til: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

 

Plankart
Reguleringsbestemmelser

Tips en venn Skriv ut

Skjema