error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skjermbilde Bjønnavegen 10-12

Plan-ID 2019002

Vedtatt detaljplan for Bjønnavegen 10-12

Inderøy kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 sak 1/21:

Detaljplan for Bjønnavegen 10 -12, vedtas slik den er vedlagt saken her, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er lokalisert til Gangstadhaugen på Sandvollan. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for oppføring av minimum to frittliggende bygg med inntil 12 leiligheter fordelt på byggene. Det planlegges mindre enheter som leiligheter og kjedehus. I tillegg legger planen til rette for fortau langs Bjønnavegen.

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:

  • I plankartet er formålene f-BRE (Renovasjonsanlegg) og BKS (Sportsboder) flyttet noe mot øst.
  • Sikttrekant er utvidet til frisikt 4x45 meter.

Endringene er gjort for å ivareta trafikksikkerhet og særskilt legge til rette for adkomst for renovasjonsbil.

Om klage og erstatning

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelt krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Postadresse: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Epostadresse: postmottak@inderoy.kommune.no

 

Skjema