error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
2020004 Bildeutsnitt plankart

Plan-ID 2020004

Vedtatt detaljplan for Naustvollan hytteområde

Inderøy Kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte den 25.01.2021 - sak 3/21:

Detaljplan for Naustvollan hytteområde med Plan-ID 2020-004, vedtas slik den er lagt ved denne saken med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med reguleringsarbeidet er å få eksisterende veger godkjent samtidig som det blir regulert inn trasé for framtidige veger for de hyttene som ønsker mulighet for etablering av kjøreveg i framtiden.

Endring som følge av høringsinnspill medfører en justering av trasé for siste del av atkomst til ei hytte og har ikke vesentlig virkning i forhold til kulturminner, naturverdier, landbruk, strandsone mv, og heller ikke av betydning for ROS-analyse. Videre er ordlyden på bestemmesene 2.3 Automatisk fredete kulturminner endret.

Link til plandokumenter:

Plankart   Planbestemmelser   Planbeskrivelse   ROS-analyse   Samlet saksfremstilling m/vedtak

 

Om klage og erstatning

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelt krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Postadresse: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Epostadresse: postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema