error_outline
02. september kl. 16:11

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skarnsundbrua 15\'15 cm

Alminnelig ettersyn budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 inklusive gebyr- og betalingssatser er lagt ut til alminnelig ettersyn.

 

Kunngjøring - Hall steinbrudd

Underretting om vedtak av reguleringsplan for Hall steinbrudd - utvidelse

Fasadetegninger

Underretting om vedtak - detaljplan for B2 Nessjordet - plan-ID 2018006

Det ble fattet følgende vedtak av Hovedutvalg Natur 02.09.2019 i sak 52/19

Forslag til detaljplan for B2 Nessjordet, med Plan-ID 2018006, vedtas som den lå på høring og er vedlagt saken her, jf. Plan- og bygningslovens § 12-12 og kommunens delegasjonsreglement.

Kunngjøring av nye vegnavn

Utvalg for lokale stedsnavn har i møte 22.05.2019 gjort følgende vedtak i sak PS 1/19:

  • Oppdeling av Letnesvegen med eget navn ned til området som heter Letnessjøen; "Letnessjøvegen"
  • 3 nye vegnavn i hyttefeltet Svaberget på Kjerknesvågen; "Toppberget", "Solberget" og "Svaberget"
  • Behov for nytt vegnavn på Gangstadhaugen boligfelt på Sandvollan; "Elgstien"
  • 3 nye vegnavn i skogområdene til Vinje Bruk mellom Mosvik og Leksvik; "Kattmagavegen", "Gåstjønnvegen" og "Midtiskogvegen"

Kunngjøring om vedtak av detaljplan for gang- og sykkelveg fv. 755 Kvistadbakkan - Tømte, plan-ID 2017004

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte 27.05.19, sak 24/19, detaljplan for gang- og sykkelveg langs fv.755 fra Kvistadbakkan til Tømte.

Øvre Grande 2

Høring - Varsel oppstart av planarbeid for Øvre Grande hyttefelt 2 og høring planprogram

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Øvre Grande hyttefelt 2, eiendom 345/1, i Inderøy kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 16 hyttetomter innenfor planavgrensningen. Hyttefeltet vil være en utvidelse av eksisterende Øvre Grande hyttefelt.

Området har i kommuneplanen planstatus Landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. Det er i dag uregulert og planlegges regulert til formål Fritidsbolig konsentrert, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt Landbruks- /natur og friluftsformål.  

Planlagte formål er ikke er i samsvar med overordnet plan. Det vil derfor utarbeides en konsekvensutredning med grunnlag i planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, punkt 25.

Tiltakshaver er Frode Fredly. Lyngstad Arkitekter AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planprogram

Planavgrensning

 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på Inderøy kommunes hjemmesider under «Kunngjøringer» samt hos Lyngstad Arkitekter AS.

Eventuelle innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes til Lyngstad Arkitekter AS v/ Kristin Kvam Lyngstad innen 26.06.2019.

Kontaktinformasjon:

Lyngstad Arkitekter AS

Jakob Weidemanns gate 8, 7713 Steinkjer

74 13 44 00

firmapost@lyngstad-arkitekter.no                                                         

Høring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Hovedutvalg natur vedtok i møte 13.05.2019 å legge følgende ut til offentlig ettersyn:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

Innbyggere i Inderøy kommune og eiere av eiendommer i Inderøy kommune gis anledning til å komme med høringsuttalelser. Høringsfristen går til og med 10.06.2019. Uttalelsen må være mottatt av Inderøy kommune innen utløpet av fristen.

Administrative bestemmelser 

Saksfremlegg og vedtak hovedutvalg natur 13.05.19

 

Høringsuttalelser sendes til:

Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no

Oppvekstutredningen - utlegging på høring av hovedutredningen med tilleggsrapport

Formannskapet behandlet saken i dag, 22. januar, og gjorde følgende vedtak:

Tilleggsrapporten legges ut på høring som forelagt. I denne sammenhengen legges også ut hovedrapporten på nytt. Dette for å tydeliggjøre sammenhengen mellom hoved- og tilleggsrapporten. Høringsperioden settes fra 22. januar til og med 12. februar 2019.

Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra vedtatt

 

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2018

Saksordfører: Trine Berg Fines

SV, Venstre og MDG fremmet følgende alternative forslag:

Inderøy kommune avviser behandling av kommunedelplan ny E6 – Åsen – Mære, delplan Røra, før det foreligger tilsvarende planer for jernbaneutbygging. Først da kan framtidige planer med tanke på miljøpolitikk, nedbygging av matjord og økonomi vurderes opp mot hverandre. Utbedring av både E6 og jernbane får konsekvenser for kommunen. Inderøy kommune mener at en utbygging som får såpass store miljømessige og økonomiske konsekvenser i større grad må samordnes. Forslaget falt med 4 stemmer

Avstemming

Forslaget fra AP om endring i første ledd med plankart alternativ 2 ble satt opp mot innstilling – Formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer

Resterende punkt i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Kommunestyret - 10.12.2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas «PlanID 2018004 - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære - delplan Røra», med vedlagte planbeskrivelse, reviderte planbestemmelser, samt plankart alternativ 1.

I planbestemmelsene er det tatt inn to nye setninger under

§2.4 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeidet (PBL 11-9 nr.8):

All matjord som blir berørt i anleggsgjennomføringen skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet.

Det skal gjennomføres nødvendig utredninger av grunnforholdene for å oppnå nødvendig sikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven §28-1.

Dyrkajord må ikke brukes til rasteplasser.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse