Administrativ styringsgruppe

Fellesnemnda har opprettet en administrativ styringsgruppe for gjennomføring av sammenslåingsprosessen. Gruppen er prosjektleders diskusjonsgruppe og avholder månedlige møter.

Sammensetning av administrativ styringsgruppe

Prosjektleder/rådmann Inderøy, Jon Arve Hollekim, leder
Prosjektmedarbeider Arnfinn Tangstad, nestleder
Rådmann Mosvik Lars Daling
Kommunalsjef Inderøy Finn Madsen
Fagsjef Mosvik Roger Sæthre
Nanna Dyrendal, Fagforbundet Inderøy
Rakel Tangstad, Fagforbundet Mosvik

Styringsgruppas oppgaver

·         Administrativt hovedansvar for arbeidet med omstilling og sammenslåing av Mosvik og Inderøy
·         Hovedansvar for utforming av prosjektplan, utarbeide tidsplan for arbeidet og sørge for at prosjektet med sammenslåing blir gjennomført.
·         Utarbeide prosjektbudsjett og søke om eksterne midler til sammenslåingsarbeidet.
·         Forberede møter og saksbehandle saker til fellesnemnda, fellesnemndas arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg.
·         Sørge for at aktuelle tema blir utredet og innfaset i prosjektet.
·         Opprette arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg etter behov innenfor enheter/arbeidsområder der dette er ønskelig. Det skal være medlemmer fra begge kommuner 
      i hver gruppe.
·         Overføre personell til nye Inderøy kommune. Overføringene gjennomføres i sam­arbeid med tillits­valgte og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for 
      virksomhets­over­drag­else.

Vedtak og referater

 ·         Vedtak fattet av prosjektleder/rådmann i ny kommune skal saksbehandles og arkiveres som administrative vedtak, og legges fram som referat for politisk 
      organ 
i førstkommende møte.
·         Det skal føres konkluderende referat fra alle møter i administrativ styringsgruppe.