Regnskap

Akseptabelt regnskapsresultat for 2014

Regnskapet for Inderøy kommune foreligger og er gjort opp i balanse. Et netto driftsresultat er på vel 15 mill. kroner er  svært nær budsjett.  I et kortsiktig perspektiv er dette et godt resultat. Med midlertidige inntekter fra rammetilskudd (Ingar) på vel  16 mill. kroner så er netto driftsresultat for lavt i et mellomlangt og lengre perspektiv.

Regnskapet viser en betydelig investeringsaktivitet. Investeringsregnskapet omfatter rundt 70 prosjekter i stort og smått. Investeringsutgiftene utgjør i sum 137 mill. kroner; det høyeste investeringsnivå noensinne. Det er selvsagt Inderøy oppvekst og kultursenter som forklarer det høye nivået. Lånegjelden øker med rundt 15 % i 2014. Dette er krevende, men i samsvar med planer.

Kommunens driftsinntekter utgjør i 2014 510,8 mill. kroner, mens driftsutgifter eksklusiv renter og avdrag utgjør 492,5 mill. kroner. Omsetningen er således betydelig. Veksten i driftsutgiftene er nominelt 2,5%.

De ulike virksomhetene kommer naturlig nok ulikt ut når det gjelder budsjettavvik.  Vi har betydelige budsjettoverskridelser på helse og omsorgsområdet; et resultat som reflekterer en underliggende krevende kostnadsutvikling.  Skole og oppvekstområdet kommer ut med en mindre overskridelse. Det samme gjelder kommunalteknikk. På fellesområdene, administrasjon og kultur er det besparelser i forhold til budsjett.

Regnskapet vil bli nærmere presentert og kommentert i årsrapporten som vil bli ferdigstilt innen 01.04.

rådmann Jon Arve Hollekim

Skjema