error_outline
20. januar kl. 08:35

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Arbeidsrettede kurs - standardiserte elementer i Introduksjonsprogrammet

I dette prosjektet utvikler kommunene på Innherred tre arbeidsrettede kurs for innvandrere. Våre kurs skal bidra til et varig samarbeid mellom Innherreds-kommunene innenfor integreringsfeltet. Våre kurs skal også være til nytte for andre kommuner i Norge. Vi gir andre kommuner tilgang til kursmateriell, maler og beskrivelser av kursene via våre nettsider. 

Vi oppdaterer sidene jevnlig utover høsten 2021.

32627.jpg

I dette prosjektet utvikler kommunene på Innherred tre arbeidsrettede kurs eller standardiserte elementer.

Målet med utvikling og utprøving av kursene, er å lage kurs som kan bli en del av et varig samarbeid mellom Innherreds-kommunene. 

Samtidig ønsker vi med disse kursene å lage standardiserte kurs eller "standardiserte elementer" som andre kommuner kan benytte i sine Introduksjonsprogram.

En viktig del av prosjektet er derfor leveranse av kursmateriell, maler, skjema og beskrivelser av kurset, som gjør det enkelt for andre kommuner å ta kurset i bruk.

 

Prosjektnavn

Det offisielle navnet for prosjektet er "Standardiserte elementer i Introduksjonsprogrammet for Innherredskommunene"

Begrepsavklaring

Ved utlysning av tilskudd hos IMDi til denne ordningen, ble begrepet standardiserte elementer benyttet.

Vi har underveis i prosjektet erfart at dette er et ukjent begrep for mange.

For å forenkle språket og gjøre beskrivelser av kurset enklere å forstå, har vi derfor gått over til å

benytte begrepet «arbeidsrettede kurs» istedenfor «standardiserte elementer».

 

Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene på Innherred.

Inderøy kommune står som ansvarlig søker og har ansvaret for prosjektledelsen.

I dette prosjektet samarbeider Innherreds-kommunene med IMDi om utvikling av arbeidsrettede kurs for innvandrere.

Det er et hovedmål for prosjektet å utvikle og prøve ut arbeidsrettede kurs som skal ha høy overføringsverdi til andre kommuner.

 

Målgruppe for prosjektet

Målet for prosjektet er å lage arbeidsrettede kurs som kan brukes av andre kommuner i forbindelse med krav til arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.

Hovedmålgruppen er derfor deltakere i introduksjonsprogrammet.

 

Underveis i prosjektet har vi møtt på utfordringer i rekrutteringen av denne gruppa. Mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet har prioritert grunnskole eller tidlig start i videregående skole foran arbeidsrettede kurs. Samtidig har antallet bosettinger i Innherreds-kommunene og dermed antall deltakere i introduksjonsprogrammet gått drastisk ned. Prosjektet har på grunn av dette utvidet målgruppa noe.

Det betyr at også voksne innvandrere som står utenfor arbeid og utdanning kan få delta i utprøvingen av kursene, dersom det er ledige plasser på kursene.

 

 

Bakgrunn for prosjektet

Ny integreringslov trådte i kraft fra 01.01.2021. Den nye loven gir kommunene større ansvar for individuelle planer og arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.

Samtidig har antallet bosettinger i kommunene gått drastisk ned. Kommunene på Innherred har hver for seg store utfordringer med å rekruttere nok deltakere og gjennomføre arbeidsretting av introduksjonsprogrammet i henhold til ny integreringslov.

Et samarbeid mellom kommunene er nødvendig, for å kunne oppfylle det ansvaret kommunene har.

 

Innherreds-kommunene har også hatt en utvikling der utenforskap blant minoritetsspråklige voksne har økt.

Det er tungt for mange å få en fot innenfor i  arbeidslivet. Det norske arbeidslivet har få jobber for ufaglærte. Det er et krav om fagbrev eller høyere utdanning i stadig flere yrker.

Vi ser at mange bosatte flyktninger sliter med å kvalifisere seg til arbeidslivet gjennom de ordinære utdanningsløpene for voksne. Selv om mange har videregående utdanning som mål og førstevalg, er det mange som får problemer med å fullføre voksenopplæring i videregående skole. Det finnes ingen tilpassede utdanningstilbud i videregående skole for minoritetsspråklige voksne. Det finnes få AMO-kurs i regi av NAV tilpasset minoritetsspråkliges behov.

 

Manglende deltakelse i arbeidslivet hemmer integreringen og språkutviklingen til målgruppa. Det skaper også økonomiske utfordringer for de som rammes. Økte utbetalinger av sosialstønad er også en utfordring for allerede stramme kommunebudsjett.

Alt dette er motivasjon for kommunene til å utvikle nye løsninger for kvalifisering og inkludering av minoritetsspråklige voksne i arbeidslivet.

 

Hvilke arbeidsrettede kurs utvikler vi i prosjektet?

Innvandrertjenestene og Norskopplæringene i kommunene sitter med en unik kompetanse om denne målgruppa. De er derfor godt egnet til å lage tilrettelagte, arbeidsrettede kurs for minoritetsspråklige voksne.

De arbeidsrettede kursene er utviklet på bakgrunn av erfaringer fra tidligere prosjekt og kompetanse utviklet i forbindelse med tidligere tiltak for kvalifisering av flyktninger.

 

De arbeidsrettede kursene er også valgt med tanke på regionale behov for rekruttering. Vi har på forhånd kartlagt kommunene og næringslivets behov for rekruttering.

Noen av disse behovene har blitt endret underveis i prosjektperioden på grunn av utbruddet av covid19.

Ut fra de behov som er kartlagt for vår region og målgruppas utfordringer, har vi valgt å satse på arbeidsrettede kurs innen:

  • Renhold og smittevern
  • Salg og service for dagligvarebransjen
  • Matfag/matproduksjon

Les mer om våre kurs på disse sidene. 

Vi oppdaterer sidene med flere maler, skjema og læringsressurser utover høsten 2021.

Skjema