error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
2019004Bildeutsnitt plankart kunngjøring

Erstatter detaljplan for Jætåsen med plan-ID 2007-007

Detaljplan for Jætåsen med oppvekstsenter

Inderøy kommunestyre gjorde i møte den 25.01.21, sak 2/21, følgende vedtak i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12:

1. Detaljreguleringsplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, med plandokumenter slik de er vedlagt saken her.

2. Reguleringsplan for Jætåsen boligfelt, med Plan-ID 2007-007, erstattes i sin helhet av detaljplan for Jætåsen m/oppvekstsenter, Plan-ID 2019-004.

Om planen

Planen innebærer tilrettelegging for nytt oppvekstsenter med stort uteområde ved eksisterende boligfelt Jætåsen - med samleveg, atkomstveger, gang- og sykkelveger/fortau, bussholdeplasser og parkering.

Antall parkeringsplasser er beregnet ut fra antall ansatte i oppvekstsenteret. I tillegg er det plasser der man kan stoppe for å levere og hente barna.

Det er prosjektert et nytt kryss der Skogvegen ender opp i Samlevegen inn til Jætåsen. Vegen er trukket ned mot dyrkajorda for å sikre en forsvarlig utflating før krysset for derigjennom å øke sikkerheten i krysset. All utvidelse av samlevegen, for å legge til rette for skolebussene, vil skje mot vest og ikke mot boligene, hvor situasjonen vil forbli uendret.

Det er etter høring lagt inn fortau også langs Bergvegen for å få en sammenhengende gangvegløsning fra FV755 til oppvekstsenteret. I planbestemmelsene sikres bl.a. krav om etablering av deler av fortau og uteområde før oppvekstsenter kan tas i bruk. Det er ikke ønskelig å lede myke trafikanter mot samlevegen inn i området og det er derfor ikke ønskelig med en g/s-veg eller fortau der.

Bestemmelser for boligbebyggelsen fremstår i hovedsak uendret, men tillatt BYA er økt noe og byggegrense for boligene mot atkomstvegene er nå 7,5 m, mens byggegrense mot samleveg fortsatt er 10 m. For øvrig hjemles plassering av garasje/uthus nærmere veg i bestemmelsene § 2.1. Ny plan har ikke konsekvenser for eksisterende bygg.

Bestemmelsene hjemler blant annet bevaring av store deler av tomta for oppvekstsenter som naturtomt, lavere byggehøyde på øvre del av tomta, lysstolper i annet vegareal, leskur for bussholdeplass ved fv 755 inne i annet vegformål og krav til terrengtilpasning og estetikk.

Link til plandokumenter:

Plankart   Planbestemmelser   Planbeskrivelse   Landskapsplan   Geoteknisk rapport   Prøvesjaktingsplan   Saksfremstilling m/vedtak

 

Om klage og erstatning

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap VII, påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelt krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Postadresse: Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Epostadresse: postmottak@inderoy.kommune.no

 

Skjema