error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
bilde plankart

Kunngjøring av planvedtak

Detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2

Inderøy kommunestyre fattet i møte den 9.september 2021 følgende vedtak i sak 43/21:

Detaljplan for Øvre Grande hyttefelt 2 med Plan-ID 2019-003, vedtas slik den er vedlagt saken her med plankart datert 17.11.2020, planbestemmelser datert 09.08.2021 og planbeskrivelse datert 09.08.2021.

NVE varslet innsigelse til planen ved høring på grunn av manglende grunnundersøkelse. På bakgrunn av geoteknisk rapport fra sivilingeniør Jorulf Lello datert 18.05.2021 trakk de innsigelsen per brev datert 05.08.2021.

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelle krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller på epost til postmottak@inderoy.kommune.no

For nærmere info se   plankart    planbestemmesler   planbeskrivelse   særutskrift av 2-gangsbehandling

Skjema