Dispensasjon fra gjeldende planer

Ved bygge- og fradelingssaker som ligger utenfor rammene av vedtatte arealplaner, kan det søkes om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19.

Dispensasjon kan innvilges når det etter en vurdering er større vekt av argumenter som taler for en dispensasjon enn mot.

Dersom saken gjelder en større utbygging kan kommunen kreve at det utarbeides et forslag til privat reguleringsplan i stedet for en dispensasjonssøknad.

Dispensasjon for mindre forhold som ikke er av prinsipiell karakter behandles av administrasjon.

Dispensasjon for større og prinsipielle forhold behandles politisk av Hovedutvalg natur. Før saken blir behandlet skal den sendes på høring til berørte fylkeskommunale og statlige etater.

Hovedutvalg natur har møte ca en gang pr måned.

Skjema