A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Driveplikt

Driveplikt eller jordleieavtale

Eier av landbrukseiendom har varig driveplikt på eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. Driveplikten synliggjør eierens forvalteransvar ved å eie matproduserende arealer. Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie.

Ved bortleie av jordbruksareal:

  • Det må inngås skriftlig leiekontrakt
  • Leietiden må være på minst 10 år
  • Jorda må leies ut til annen landbrukseiendom i drift
  • Jordleien må føre til en driftsmessig god løsning
  • Leieavtalen må godkjennes av kommunen
  • Leiekontrakten kan ikke sies opp av utleier i leieperioden, unntatt ved mislighold.

Ved kortere leietid enn 10 år, må det søkes om dispensasjon for varighet.  Det er hjemmelshaver (jordeier) som må søke om dispensasjon.

Ved lengre tid enn 10 år, er det krav om konsesjonsbehandling og delingssamtykke etter jordloven.

Ev. muntlige eller skriftlige avtaler som er inngått før 1.7.2009, gjelder til de løper ut.

Les mer om driveplikt og jordleie på SLF sine nettsider her.

 

Her finner dere et forslag til avtale om leie av jord.
Avtale om leie av jord. (Word)

Avtale om leie av jord. (PDF)

Link til gårdskart

Skjema