Eiendomsskatt

Inderøy kommune skriver ut eiendomsskatt på all fast eiendom for 2021. Eiendomsskatt er den eneste skatten kommunen selv har full styring med, og der hele skatteinntekten går til kommunen. Skatten skal utelukkende brukes til å finansiere kommunale tjenester til innbyggerne.

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok utskriving av generell eiendomsskatt som en del av kommunens budsjett for 2021. Vedtaket kan leses her: Vedtak om eiendomsskatt for 2021. Taksering er gjennomført av en politisk valgt sakkyndig nemnd, og ferdige takster ble vedtatt av denne nemnda 11. februar 2021.

Nye vedtekter for eiendomsskatt ble vedtatt av kommunestyret i møtet 11. desember 2017. De kan leses her: Vedtekter for eiendomsskatt.

Utfyllende informasjon om takseringen kan leses i sakkyndig nemnds rammer og retningslinjer for taksering for eiendomsskatt her: Rammer og retningslinjer for Inderøy (2019).

Skatteliste og fritaksliste til offentlig ettersyn for 2021 var tilgjengelige i tre uker fra 19. februar til og med 14. mars 2021.

Det må klages skriftlig innen seks uker etter at eiendomsskattelista ble offentliggjort. Siste klagefrist for skatteåret 2021 er 6. april 2021.

Eiendomsskattens størrelse

Vedtatt skattesats er 3,5 promille. Boligeiendommer og fritidseiendommer differensieres med en skattesats på 3 promille.

Skattesats er et årlig vedtak i kommunestyret.

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Nytt fra 01.01.2020 var at for bolig- og fritidseiendommer er det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Til boligeiendommer regnes også våningshus på landbrukseiendommer, med tilhørende tomt.

Forutsetningen for at 30 % skal komme til fradrag, er at det på eiendommen står et boligbygg eller fritidsbygg/hyttebygg. Reduksjonen vil da omfatte også grunneiendommen og eventuelt garasje og anneks etc. Eiendommer hvor det kun står en garasje, uthus, anneks eller naust får ikke reduksjon på 30 %. Obligatorisk reduksjonsfaktor gjelder ikke for ubebygde grunneiendommer/tomter

Eiendomsskatt er (eiendomsskattetaksten - 30 %)* skattesatsen.

I formannskapsmøtet 21. mars 2018 orienterte rådmannen om eiendomsskatt, samt besvarte spørsmål fra kommunestyrerepresentanter om eiendomsskatt generelt og kommunens arbeid med innføring av eiendomsskatt. Presentasjon og spørsmål og svar finner du under "Spørsmål og svar".

Skjema