Karftmast

Eiendomsskatt

Inderøy kommune har eiendomsskatt på verk og bruk.

Eiendomsskatteloven (Lov om eigedomsskatt til kommunane)

 

Eiendomsskatten er den eneste skatten kommunen selv har full styring med, og der hele skatteinntekten går til kommunen. Skatten skal utelukkende brukes til å finansiere kommunale tjenester til innbyggerne.

Eiendomsskatten på verk og bruk er en objektskatt, og verk og bruk takseres ut fra prinsippet om gjenanskaffelsesverdi med fradrag for slit, elde og utidsmessighet.

Inderøy kommune skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk i hht. Lov om eiendomsskatt § 3. c). Kommunestyret vedtok høsten 2014 å gjennomføre ny taksering av alle verk og bruk i hele kommunen. Det har medført at bedrifter i perioden desember 2015 til januar 2016 har hatt besøk av takstpersonell. På bakgrunn av opplysninger som er innhentet og vurderinger som er gjort er takst utarbeidet.

Takst og skatteseddel for de ulike eiendommene er sendt ut til eiere.

 

I møte 11.12.2015 fattet kommunestyret følgende vedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven § 3, skal det for budsjettåret 2016, skrives ut eiendomsskatt for verk og bruk i hele kommunen. Eiendomskattesatsen settes til 7‰ jf. eiendomsskatteloven § 11.

 

Vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune.

Rammer og retningslinjer.

 

Klage på eiendomsskatt skal sendes kommunen ved eiendomsskattekontoret innen 6 uker.

Veileder om retting og klagebehandling i eiendomsskattesaker.

Veileder om offentlighet og partsinnsyn i saker om eiendomsskatt.

 

Spørsmål om eiendomsskatt kan rettes til kommunens eiendomsskattekontor på telefon 74 12 42 91 eller på mail til solveig.gran.samdal@inderoy.kommune.no

Skjema