Evaluering samarbeid sosial entreprenør

Process_innovation_Illustration.png

 

COVID19 og smittevernrestriksjoner 2020/2021

COVID19 har hatt stor innvirkning på helse- og omsorgssektoren.

Utbruddet av korona har gitt store restriksjoner på hvem som får komme inn i omsorgsboliger og institusjoner.

Det har vært vanskelig å få praksisplasser innen helse og omsorgssektoren helt fra mars 2020 til sommeren 2021.

Dette har ført til flere utsettelser for selve utprøvingen av forkurset i helsefag. 

 

Smittevernrestriksjoner og utsettelsene av kurset har også ført til kapasitetsutfordringer for den sosiale entreprenøren.

Dette har ført til at Maurtuva Vekstgård i august 2021 valgte å trekke seg fra prosjektet.

Vi har utviklet et forkurs i helsefag, men har i løpet av prosjektperioden ikke fått mulighet til å teste ut kurset på en gruppe deltakere. 

 

 

Erfaringer fra samarbeidet med en sosial entreprenør

Inderøy kommune har hatt et godt samarbeid med den sosiale entreprenøren Maurtuva Vekstgård i dette prosjektet.

Inderøy kommune hadde fra før gode erfaringer med Maurtuva fra samarbeidet om et aktivitetstilbud innen demensomsorgen. 

Samarbeidet om utvikling av forkurs i helsefag for innvandrere var nytt og innovativt for både kommunen og Maurtuva Vekstgård, selv om 

Maurtuva Vekstgård har erfaring fra arbeid med innvandrere tidligere. 

 

Samskaping med sosial entreprenør

Å samarbeide med en sosial entreprenør om utvikling og drift av et slikt forkurs, er ikke det samme som å kjøpe inn en vare eller tjeneste innenfor et annet område. Kommuner har erfaring med innkjøp av tjenester og produkter fra leverandører, i en bestiller - leverandør/utfører modell. I samarbeidet med Maurtuva måtte kommunen tenke nytt.

Det var behov for å finne løsninger sammen. Vi måtte samskape med den sosiale entreprenøren for å lykkes i å utvikle et helt nytt tilbud til målgruppa. Samskaping krever mer av kommunen enn en bestiller - utfører modell. Det er sjelden mulig å bestille konkrete og målbare resultater, når resultatet handler om mennesker. Det er vanskelig å sette indikatorer i evalueringsarbeidet. Det er veldig mange variabler som spiller inn i menneskers liv, som kursarrangør eller kommune ikke kan påvirke eller kontrollere. 

 

Interne utfordringer for kommuner

Arbeidet krever også at samarbeidet og målene i prosjektet er svært godt forankret hos alle enheter og tjenesteområder som skal samarbeide med den sosiale entreprenøren. Arbeidet med forankring og koordinering mellom alle parter internt i kommunene, skaper et behov for en ansatt-ressurs i kommunene. Det er ikke mulig for en ekstern aktør, som den sosiale entreprenøren, å forankre og koordinere arbeidet som må gjøres internt i kommunene for at samarbeidet skal fungere godt.

Med flere kommuner involvert og flere ulike tjenesteområder, er forankring vanskelig å oppnå i ordinær drift. Når prosjektet samtidig handler om opplæring og praksisplasser innenfor helse/omsorgstjenester, midt i en covid19-pandemi, var forankring hos alle parter nesten umulig å oppnå. Belastningen på kommunenes tjenester innen helse og omsorg har vært stor i løpet av pandemien. Smittevernrestriksjoner, smitteutbrudd og høyt sykefravær har tæret hardt på både ledere og ansatte. Belastningen covid19 har medført for kommunene, har gjort det vanskelig å samtidig jobbe med innovasjon og utvikling i 2020 og 2021.

 

Utfordringer for den sosiale entreprenøren

Belastningen med covid19-pandemien har også påvirket den sosiale entreprenøren. Mange sosiale entreprenører er små bedrifter eller organisasjoner. De er sårbare for endringer i organisasjonen eller ekstra belastning på bedriftens drift.

Maurtuva opplevde stadig endringer i planene for prosjektet, når utprøving av kurset gjentattet ganger måtte utsettes pga. smittevernrestriksjoner og lokale utbrudd. Maurtuva opplevde samtidig utfordringer med økt belastning og behov for tilpasning til smittevernregler i sin ordinære drift (aktivitetstilbud innenfor demensomsorgen). Strenge smittevernrestriksjoner gjorde bruk av Maurtuvas lokaler til gjennomføring av kurset vanskelig, da lokalene ikke var tilpasset kravene til avstand mellom deltakerne. Alt dette gjorde at Maurtuva til slutt måtte avslutte samarbeidet om forkurs i helsefag for innvandrere.

 

Avslutning av samarbeidet

Inderøy kommune ble utfordret av IMDi til å forsøke å finne en ny sosial entreprenør som kunne fullføre samarbeidet og prøve ut forkurset i helsefag. Det var ikke mulig å finne en ny sosial entreprenør innen helse og omsorg innenfor vår region, som kunne ta på seg et slikt samarbeid. Inderøy kommune så seg derfor nødt til å avslutte prosjektet, uten at utprøving av kurset med deltakere var gjennomført. Deltakere som hadde vært aktuelle for kurset, fikk bistand fra sine rådgivere hos Innvandrertjenestene eller NAV til å legge nye planer for høsten 2021. Vi fikk tilbakemelding fra voksenopplæringene i regionen om at flere aktuelle deltakerne isteden valgte å starte på grunnskole. Noen gikk også rett inn i videregående skole voksenopplæring. Noen få fikk andre tilbud om praksis/opplæring i en bedrift.

 

Kursmateriell og læringsressurser utviklet for forkurset i helsefag er i prosjektperioden ikke testet ut på en gruppe deltakere. Vi håper likevel erfaringer fra kurset og kursmateriell vil være av nytte for andre kommuner som vil samarbeide med sosiale entreprenører. Vi håper også å kunne ta i bruk dette kurset senere, sammen med en sosiale entreprenør.

 

 

 

Skjema