A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fagdag Inderøybarnehagen_Marianne Schram_29

Fagdag for Inderøybarnehagen 29.11.2019

Tema: Et inkluderende barnehagemiljø, barnesamtaler og medvirkning

 

Inderøy kommune deltar fra august 2019 i Utdanningsdirektoratet sin nasjonale kompetanseutvikling inkluderende barnehage- og skolemiljø. Denne nasjonale kompetanseutviklingen har som mål å styrke barnehagers, skolers og eiers kapasitet og kompetanse i å skape og opprettholde gode barnehager og skolemiljøer, og forbygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Det er en intensjon at dette målet skal nås gjennom å styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler og eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt. Utdanningsdirektoratet skisserer hovedinnholdet i tilbudet som

 

·         Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser

·         Utvikling og opprettholdelse av gode og trygge barnehage-(skolemiljø)

·         Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid

 

(Kilde: Utdanningsdirektoratet, 2018: Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø.)

 

Ved å øke vår kompetanse, tilegne oss kunnskap, erfare i praksis samt være motivert for arbeidet vil vi dermed kunne øke kommunens kapasitet på dette området.

 

I kommunens arbeid med et inkluderende barnehagemiljø er det viktig å få inn barnets stemme. Marianne Schram fra Dronning Maud Minne Høgskolen kom til Inderøy og kurset alle ansatte i Inderøybarnehagen på barnesamtaler og medvirkning. Sammenhengen medvirkning og barnesamtaler skal føre til endring i praksis. Barnesamtalen blir et verktøy for å imøtekomme Rammeplanens krav til medvirkning.

·         Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

·         Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

 

Marianne Schram ga de ansatte i Inderøybarnehagen et løft på kunnskap om, og bruk av barnesamtalen.

 

FagdagInderøybarnehagen_29.11.19.jpg

 

Heidi Henriksen

Skjema