error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forslaget til nytt ordensreglement

 

FORSKRIFT  TIL  ORDENSREGLEMENT
FOR  GRUNNSKOLENE  I  INDERØY  KOMMUNE
 
1       Innledning
 
1. 1      Hjemmel
Med hjemmel i Opplæringslovens § 2-9 og § 2-10 om grunnskolen og den videregående opplæringen (Lov av 17. juli 1998 nr. 61) har Inderøy kommunestyre fastsatt forskrift til felles ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune.
 
1.2       Formål
Skolene i Inderøy skal være preget av trivsel, samarbeid, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen. Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at ansatte og elever bruker sine positive ressurser for å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle.
 
1.3       Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, i tillegg til på skoleveien.
 
Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes når elever bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). Ordensreglementet er grunnlaget for evaluering med og uten karakterer i orden og oppførsel.
 
I tillegg til et felles ordensreglement gis skolemiljøutvalget ved den enkelte skole myndighet til å vedta egne trivselsregler. Disse skal ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.
 
 
2       Regler og sanksjoner
 
2.1       Orden og oppførsel
Inderøyskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Elevene skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig ”god folkeskikk”.
 
Regler for orden og oppførsel: 
·        Vis hensyn og respekt for andre.
·        Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.
·        Møt presis til timer og avtaler.
·        Gjør skolearbeidet til avtalt tid.
·        Hold god orden.
·        Hold skolens område rent og ryddig.
·        Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell.
·        Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen.
·        Forhold som ikke aksepteres er:
-         Banning, slåssing og/eller forstyrrelse av andres lek.
-         Tobakk, alkohol og/eller andre rusmidler.
-         Mobbing.
-         Rasistiske utsagn og/eller handlinger.
-         Sjikane på grunn av religion og/eller livssyn.
-         Seksuell trakassering.
 
2.2       Tiltak mot brudd på ordensreglene - sanksjoner
 
Sanksjoner kan bare ilegges som følge av brudd på ordensreglementet. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet. Alle sanksjoner skal være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor ansatte må reagere på dette. Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.
 
Skolene i Inderøy vil kunne benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensreglene:
-         Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
-         Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.).
-         Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
-         Muntlig/skriftlig tilrettevising og/eller advarsel fra lærer eller rektor.
-         Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors avgjørelse.
-         Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.
-         Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn.
-         Nedsatt karakter i orden og oppførsel.
-         Midlertidig eller permanent klassebytte eller skolebytte.
-         Anmeldelse av ulovlige forhold.
 
Kollektiv avstraffelse skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkeltelever.
 
 
2.3       Straffbare forhold
 
Straffbare forhold skal anmeldes til politiet. Dette kan dreie seg om naskeri, tyveri, ran, rasisme, vold, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, legemsbeskadigelse, utpressing, tvang, hærverk, skadeverk, trusler samt å ha med alkohol, tobakk, narkotisk stoff og/eller våpen. Når en elev begår en straffbar handling mot Inderøy kommune (f eks hærverk, tyveri), skal rådmannen stå som anmelder på vegne av kommunen. Hvis en elev begår en straffbar handling mot en medelev eller en ansatt (f eks tyveri, hærverk, vold eller annen alvorlig trakassering), må offeret eller offerets foresatte vurdere om det skal leveres anmeldelse.
 
Rektor skal informere elevens foresatte før grunnlag for anmeldelse utformes. Rektor må i hvert enkelt tilfelle vurdere hensynet til den enkelte elev og skolens generelle oppdrageransvar før grunnlag for anmeldelse utformes. Rektor utarbeider grunnlag for anmeldelse før rådmannen formelt anmelder forholdet til politiet.
 
3       Orden og oppførsel - konkrete forhold
Evaluering med eller uten karakter skal være forankret i ordensreglementet. Brudd på reglene for orden og oppførsel kan gi grunnlag for å kontakte foresatte. Det kan også få følger for karakterene i orden og oppførsel.
Ved karaktersetting skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.
 
3.1       Orden
 
3.1.1    Oppmøte, bøker, lekser ol
Elevene skal møte i rett tid til timene og være uthvilte. De skal ha med seg nødvendige læremidler og utstyr. Lekser og innleveringer skal være gjort til avtalt tid.
 
3.1.2    Arbeidsvaner og arbeidsinnsats
Arbeidsvaner og arbeidsinnsats skal tillegges betydning ved vurdering av orden.
 
3.1.3    Gyldig fravær
Ved planlagt fravær skal foresatte be elevene fri på forhånd. Dette skal skje skriftlig.
 
Ved fravær på grunn av sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig. Det skal leveres skriftlig melding etter slikt fravær. Søknad og melding kan skrives i meldingsbok, som e-post eller som brev. SMS godkjennes ikke.
 
3.1.4    Ugyldig fravær
Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og plikt til å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes.
 
Dersom eleven kommer for sent og/eller er ulovlig borte fra skolen, skal elevens foresatte kontaktes i tråd med varslingsrutinene ved den enkelte skole. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med fraværets årsak og eventuell hyppighet.
 
 
3.2       Oppførsel / atferd
Alvorlige brudd på reglene for oppførsel/atferd kan føre til bortvising og anmeldelse.
 
3.2.1    Juks
Juks på prøver og innleveringer fører til at det ikke settes karakter på besvarelsen. I tillegg skal det gis en anmerkning til oppførselskarakteren.
 
Kopiering fra internett eller fra andre elever besvarelser/arbeider regnes som juks. En medelev som gir samtykke til at hans/hennes besvarelse kopieres, får samme reaksjon som den som har kopiert arbeidet.
 
3.2.2    Mobbing og voldelig atferd
Mobbing, vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres. Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot mobbing og annen uønsket atferd. 
 
Elever som mobber, truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder samt av alvoret i situasjonen (jfr. Oppl.l. § 2.10). Før vedtak om bortvisning fattes, skal man ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.
 
Ved mobbing eller voldsbruk skal foresatte til både utøveren og offeret kontaktes. Alvorlige forhold skal anmeldes.
 
3.2.3    Besittelse eller bruk av farlige gjenstander
På skolens område er det ikke tillatt å ha med gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre. Det kan gjøres spesialavtaler når gjenstanden skal benyttes til lovlige formål.
 
Ansatte skal beslaglegge farlige gjenstander som tas med til skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Foresatte skal få tilbud om å hente andre beslaglagte gjenstander.
 
3.2.4    Rusmidler
Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område. Ved brudd på regelen skal foresatte kontaktes.
 
Ansatte skal beslaglegge tobakk og andre rusmidler som tas med til skolen. Ulovlige rusmidler overlates til politiet. Foresatte skal få tilbud om å hente beslaglagt tobakk og alkohol.
 
3.2.5    Hærverk på bygninger og/eller eiendeler
Ved hærverk skal elevens foresatte kontaktes. Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg og/eller utbedre skader som er forvoldt når eleven anses å ha forutsetning for å klare dette. Arbeidet må stå i rimelig forhold til overtredelsen.
 
Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter lov og reglement. Foresatte er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5 000 (femtusen) for hvert utført skadeverk.
 
Ansatte skal bidra til å avklare hendelsesforløpet dersom en elev ødelegger andre elevers eiendeler Erstatningsspørsmålet blir en sak mellom foresatte til de aktuelle partene.
 
3.2.6    Mobiltelefon, iPod, MP3-spiller etc
Mobiltelefon, iPod, MP3-spiller etc skal ikke brukes og være slått av i timene. På barneskolene skal slikt utstyr ikke brukes i løpet av skoledagen.
 
Dersom elevene bryter skolens regler for bruk av mobiltelefon, iPod, MP3-spiller etc, skal ansatte beslaglegge og oppbevare utstyret på et trygt sted til slutten av skoledagen.
 
Det kan inngås avtaler om unntak for særtilfeller og/eller pedagogisk bruk.
 
3.2.7    Internett
Skolenes internettilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.
 
Inderøy kommune skal vedta felles nettvettregler for alle skolene i kommunen.
 
Dersom elevene bryter nettvettreglene, kan de fratas retten til å bruke internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ved alvorlig og/eller gjentatt reglementsbrudd kan eleven utvises.
3.2.8    Skolemiljøutvalgets mandat
Skolemiljøutvalget ved den enkelte skole kan fastsette trivselsregler for den enkelte skole. Disse reglene kan ikke kobles til bestemmelser om sanksjon.
 
4       Saksbehandling
 
4.1       Generelt
Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i Oppl.l §§ 15-1 og 15-2 samt  Forvaltningslovens kap III - VI  ved enkeltvedtak.
 
4.2       Saksbehandlingsregler
·        Ansatte plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig og at avgjørelsen treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
·        Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.
·        Avgjørelsen om sanksjoner skal begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig som eleven blir orientert om avgjørelsen med mindre særskilte forhold gjør dette umulig. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.
 
5       Vedtaksforum og gyldighetsdato
Vedtatt i Inderøy kommunestyre i sak xx/2009 den zz.xx.yy med virkning fra zz.xx.yy.
 
 
 

Skjema