A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fritak for eiendomsskatt

Ved generell eiendomsskatt er alle eiendommer i utgangspunktet skattepliktig. Eiendomsskatteloven gir likevel fritak til enkelte eiendommer, og åpner for at kommunestyret kan frita ytterligere.

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt

Eiendomsskatteloven § 5 fritar blant annet enkelte statlige eiendommer, jernbanelinjer, kirker, kommunens egne eiendommer og jord- og skogbruk. Denne bestemmelsen er ikke underlagt politisk behandling. 

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

Kommunestyret kan frita ytterligere med hjemmel i § 7 i Eiendomsskatteloven. Dette gjelder blant annet eiendom eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten og bygninger med historisk verdi.

Kommunestyret gir fritak etter § 7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene, men det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer nødvendigvis er fanget opp av dette. Eier kan søke om fritak. De må da fremlegge dokumentasjon på hvorfor de mener å tilfredsstille kravene for fritak.


Fritaksvedtak med hjemmel i § 7 er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med kommende års budsjett.

Fritak etter §§ 5 og 7 gjelder nødvendigvis ikke hele eiendommen. Som eksempel vil boligenheter på en landbrukseiendom være skattepliktig, selv om eiendommen og dertilhørende driftsbygninger fritas, se Eiendomsskatt på jord- og skogbrukseiendommer.


Søknad om fritak fra eiendomsskatt sendes til eiendomsskattekontoret. Kontaktinformasjon finner du her: Kontaktinformasjon.

Skjema