error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bilde 008

Fv. 761 ved Sakshaug skole - alternative løsninger.

I fylkesvegplanen for Nord-Trøndelag (2010-2013) er det bevilget 25 millioner til senking av fv.761 forbi Sakshaug skole. 
 
Foreløpige beregninger viser at løsninger med å senke fylkesvegen vil bli 3-4 ganger så dyrt som det er avsatt midler til. En så omfattende tilleggsbevilgning er det ikke mulig å få til innenfor dagens vegplan. Prosjektet må eventuelt utsettes i påvente av at ny fylkesvegplan blir vedtatt i 2013-14.  
 
Statens vegvesen har på denne bakgrunn utredet to andre alternative løsninger som er mulig å gjennomføre innenfor dagens bevilgninger. Inderøy kommune er forespurt om sysnpunkter på de ulike alternativene. Kommunen vil gjerne ha innspill på forslagene før saken tas opp til politisk behandling.
 
Nedenfor er de fire utredede alternativene med vedlagte skisser.
  
 
Alternativ 1
Senkning av fylkesvegen med ca. 3 m og bygging av ny gangbru. 
 
  
Konsekvenser:
 • Vesentlig innskrenking av utearealene på begge skolene.
 • Nødvendig å rive det gamle skolebygget (PPT-tjenesten)
 • Nødvendig med omlegging av avkjøring til A. Alver.
 • Ombygging men trolig opprettholdelse av avkjøring til Sakshaug skole og M. Fornes fra fv. 761.
 • Noe demping av støy fra fylkesvegen
 • Store inngrep i anleggsperioden for å gjennomføre trafikkavvikling og stabilisere leirmassene.
 • Kostnad ca. 55 millioner. Utbygging må avventes til ny fylkesvegplan vedtas. Usikkerhet om prosjektet vil bli prioritert.
Alternativ 2:
Senkning av fylkesvegen med ca. 4,5 m og bygging av ca. 30 m bredt lokk mellom ungdomsskolen og barneskolen. 
 
 
Konsekvenser: 
 • All biltrafikk til og fra Sakshaug skole må gå via området ved ungdomsskolen.
 • Avkjøringer til A. Alver, M. Fornes og Sakshaug skole må stenges.
 • Ingen direkte innskrenking av utearealene ved skolene. Dagens trafikklomme ved barneskolen kan tas i bruk som uteareal, men økt biltrafikk ved ungdomsskolen kan gi behov å bygge mer veg og parkering her.
 • Vesentlig demping av støy fra fylkesvegen.
 • Store inngrep i anleggsperioden for å gjennomføre trafikkavvikling og stabilisere leirmassene.
 • Kostnad ca. 71 millioner. Utbygging må avventes til ny fylkesvegplan vedtas. Usikkerhet om prosjektet vil bli prioritert.
 
Alternativ 3:
Miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) – prinsippløsning som i dag.
 
 
Konsekvenser:
 • Fortsatt problematisk kryssing for barneskolen og behov for vakthold.
 • Fortsatt fartsdempere på fylkesvegen.
 • Noe forbedret trafikksikkerhetsforhold Forbedret belysning og gateløp.
 •  Mulighet til å utbedre en lengre strekning, og også forbedre trafikksikkerheten for fotgjengere ved krysningspunktene lenger nedover på Venna.
 • Avkjøringene kan opprettholdes som i dag, og med lavfartsområde er det enklere å etablere nye avkjøringer ved behov.
 • Kostnad ca. 20 millioner (inkl. gang-/sykkelveg opp Prestlia)
 • Gjennomføring 2013.
 
 
Alternativ 4:
Bygging av ny fotgjengerundergang sør for Sakshaug skole. Gjerde/støyskjerm på begge sider langs fylkesvegen.
 
 
 Konsekvenser:
 • Store innskrenkinger av arealene sør for Sakshaug skole og bak Inderøy kulturhus.
 • Store inngrep ved A. Alvers eiendom (kanskje nødvendig med innløsning av eiendommen)
 • Noe heving av fylkesvegen.
 • Avkjøring til Sakshaug skole og de øvrige private eiendommene kan trolig opprettholdes
 • Ny avkjøring må etableres for varelevering til baksiden av Inderøy kulturhus.
 • Kostnad ca. 25millioner
Tilbakemeldinger før den politiske behandlingen kan sendes Inderøy kommune pr. e-post eller brev innen 16. februar 2012. Bruk gjerne tilbakemeldingsfeltet under.

 

Skjema