error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
gap

GLA’AKTIVITETSPROSJEKTET – ”GAP”

 ET KRAFTTAK FOR ET BEDRE SKOLEMILJØ

Elever som trives er et godt utgangspunkt for å skape et stimulerende læringsmiljø. Både gjennom muntlige meldinger og sin oppførsel gav elevene ved Inderøy ungdomsskole signaler om at de ikke trivdes særlig godt på skolen. Lite reell medbestemmelse og en alt for teoretisk hverdag syntes å være hovedårsakene. Resultatet var en urolig og litt småamper skolehverdag. Et veivalg syntes å være nødvendig: Mer kontroll og brannslukking eller konstruktiv nytenking.
 
Inderøy ungdomsskole valgte å ta et oppgjør med den tradisjonelle ungdomsskolen for å finne et innhold, en metodikk og en organisering hvor elevmedvirkning, aldersblanding og aktivisering skulle bli vesentlige elementer. Vi ønsket å finne en samarbeidsform som både elever, foresatte og ansatte kunne tro på og utvikle, samtidig som føringer i Kunnskapsløftet måtte ivaretas. Slik startet skolemiljøsatsingen ”Gla’aktivitetsprosjektet”, et samarbeidsprosjekt mellom skolen, heimene og nærmiljøet i videste forstand.
 
Vårt hovedmål med Gla’aktivitetsprosjektet er å skape et bedre skolemiljø slik at elever og ansatte kan trives bedre på skolen. Den enkeltes psykiske og fysiske helse påvirker læringsmiljøet. Den psykiske helsen søkes ivaretatt gjennom bl a fokus på sosial trygghet, elevinteresser, aldersblanding og flere situasjoner hvor elevene kan oppleve å lykkes. Den fysiske helsen skal utvikles gjennom flere fysiske og praktiske aktiviteter samt fokus på kosthold. Med utgangspunkt i Kunnskapsløftet har vi iverksatt følgende forbedringstiltak:
  •  Endret organisering av skoledagen/-uken med rom for nye arbeidsmetoder, variasjon og aldersblandede grupper.
  • Mer elevansvar for aktivitetsvalg, innhold og gjennomføring.
  • Fokus på fysiske og praktiske aktiviteter, kosthold og ernæring som grunnlag for bedre helse, større trivsel og et bedre læringsmiljø.
  • Daglige frukt- og grønnsakpauser.
  • Distriktsaktiv skole / samarbeid med heimene, nærmiljøet og frivillige organisasjoner.
  • Elevbedrifter og entreprenørskap.
 
Omleggingen av skolehverdagen er en stor utfordring for alle ansatte ved ungdomsskolen. Den største utfordringen er kanskje å unngå å komme med tradisjonelle straffereaksjoner når ting ikke fungerer som forventet – det er uvant å tenke at elevene kanskje kan ta tak i forholdene! Det er spennende å se hvordan elever og ansatte klarer denne utfordringen!
 
Selv om ikke alt fungerer perfekt i hverdagen, opplever vi at Inderøy ungdomsskole har blitt en vesentlig bedre arbeidsplass både for elever og ansatte. Elever, foreldre, ansatte ved skolen, kommuneadministrasjon og politikere viser nødvendig vilje og evne til å handle i denne saken.

 

Skjema