error_outline
02. desember kl. 15:05

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring av detaljplan for Bjønnavegen 10-12

Detaljplan for Bjønnavegen 10-12, med Plan-ID 2019-002, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er 18.12.2020.

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune gjorde i møte 19.10.2020, sak 48/20, følgende vedtak:

  1. Hovedutvalg Natur fremmer saken og legger Detaljplan for Bjønnavegen 10-12 ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
  2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Hovedutvalg Natur sørge for at planens innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
  3. § 5.1.1 i reguleringsbestemmelser endres til: «Det skal planlegges for inntil 12 boenheter fordelt på minimum 2 frittliggende bygninger.»

 

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av inntil to frittliggende bygg med inntil 12 leiligheter fordelt på byggende. Det planlegges mindre enheter som leiligheter og kjedehus.

 

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak boligbyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, kjøreveg, gang- og sykkelveg, gatetun og hensynssoner.

Følger reguleringen får for området er begrenset, da detaljplanen er i tråd med gjeldene reguleringsplan og overordnet plan – Kommuneplanens arealdel.

 

Plandokumenter:

Særutskrift Plan-ID 201902 - Detaljplan for Bjønnavegen 10-12 - Førstegangsbehandling

Reguleringsplan

Planbeskrivelse utkast 20201005

Reguleringsbestemmelser offentlig ettersyn

 

Saksbehandler Eva Kristine Letnes kan kontaktes på e-post evalet2@inderoy.kommune.no eller på mobil 47 69 13 88

 

Høringsfrist er 18. desember 2020

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost: postmottak@inderoy.kommune.no , innen 18.12.2020. Send gjerne kopi av merknad til evalet2@inderoy.kommune.no.

Skjema